«Իս­կան­դեր»ի Հե­ռա­հա­րու­թիւ­նը Բա­ւա­րար է՝ Խո­ցե­լու Հա­կա­ռա­կոր­դի Կեն­սա­կան Նշա­նա­կու­թեան Թի­րախ­նե­րը


«Ա­զա­տու­թիւն».- Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Դա­ւիթ Տօ­նո­յեան «Ա­զա­տու­թիւն TV»ի «Կի­րակ­նօ­րեայ վեր­լու­ծա­կան Հրայր Թամ­րա­զեա­նի հետ» հա­ղորդ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նած է, որ  ան­կա­խու­թեան 25ա­մեա­կի զօ­րա­հան­դէ­սին ցու­ցադ­րո­ւած «Իս­կան­դեր M» հրթի­ռա­յին հա­մա­լիր­նե­րը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան սպա­ռա­զի­նու­թիւնն են, ո­րոնք ձեռք բե­րո­ւած են պե­տու­թեան պիւտ­ճէի հաշ­ւոյն£

Ան ընդգ­ծած է, որ Հա­յաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րը ամ­բող­ջու­թեամբ կը վե­րահս­կեն այդ հա­մա­լիր­նե­րուն՝ ա­ւելց­նե­լով. «Մօ­տա­կայ ժա­մա­նակ դուք դրա­նում եւս կը հա­մո­զո­ւէք: Այ­սինքն՝ ոչ կի­րառ­ման ա­ռու­մով, պատ­րաս­տու­թեան ծրագ­րե­րի ա­ռու­մով»:

«Ռու­սա­կան աղ­բիւր­նե­րից մէ­կում նշո­ւած էր, որ «մեր հայ բա­րե­կամ­նե­րի հա­մար մենք տրա­մադ­րել ենք «Իս­կան­դեր M» տե­սա­կը, ո­րը շուրջ 500 կի­լո­մետր շա­ռաւ­ղով կա­րող է խո­ցել Ադր­բե­ջա­նի ցան­կա­ցած մաս, քա­ղաք», յայտ­նած է Տօ­նո­յեան՝ նշե­լով. «Մեր դաշ­նա­կից Ռու­սաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­նակ­նե­րում չեն խախ­տել ո­րե­ւի­ցէ հրթի­ռա­յին տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի սահ­մա­նա­փակ­ման կամ հա­մա­ձայ­նագ­րե­րի ո­րե­ւի­ցէ մի կէտ: Այն, ինչ որ մենք ու­նենք, չի խախ­տում ո­րե­ւի­ցէ հա­մա­ձայ­նա­գիր Ռու­սաս­տա­նի, նաեւ՝ Հա­յաս­տա­նի պար­տա­ւո­րու­թիւն»:

Իսկ «Իս­կան­դեր M»ի հե­ռա­հա­րու­թիւ­նը, ըստ պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րա­րին, «բա­ւա­րար է, որ­պէս­զի խո­ցո­ւեն հա­կա­ռա­կոր­դի, ցան­կա­ցած հա­կա­ռա­կոր­դի կրի­տի­կա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող օբ­յեկտ­ներ»: «Հայ­կա­կան Զի­նո­ւած ու­ժե­րում շատ լուրջ վե­րա­զի­նում է ի­րա­կա­նաց­ւում, ըն­թա­ցիկ է այդ վե­րա­զի­նու­մը», հաս­տա­տած է Տօ­նո­յեան:

«Ոչ մի սահ­մա­նա­փա­կում գո­յու­թիւն չու­նի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հա­մար ռազ­մա­կան նշա­նա­կու­թեան ար­տադ­րան­քի ձեռք­բեր­ման, եւ, այս­պէս ա­սեմ, ա­զա­տա­կա­նա­ցո­ւած է այդ շու­կան: Ուղ­ղա­կի գո­յու­թիւն ու­նեն ո­րոշ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ Եւ­րա­միու­թեան ան­դամ երկր­նե­րի եւ ՆԱ­ՏՕի ան­դամ երկր­նե­րի՝ չմա­տա­կա­րար­ման կոնֆ­լիկ­տա­յին տա­րա­ծաշր­ջան­ներ, որ­տեղ որ կան ճգնա­ժա­մեր եւ այլն», յայ­տա­րա­րած է  Դա­ւիթ Տօ­նո­յեան՝ շա­րու­նա­կե­լով. «Այդ սահ­մա­նա­փա­կում­ներն են, որ ո­րո­շա­կի մեզ, մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը նեղ մի­ջանցք­նե­րում է պա­հում, այս­պէս ա­սած: Բայց ինչ վե­րա­բե­րում է Ռու­սաս­տա­նի հետ կամ ՀԱՊԿ երկր­նե­րի հետ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեա­նը, այդ­տեղ մենք ամ­բող­ջու­թեամբ ա­զատ ենք, եւ ես կար­ծում եմ՝ այն զին­տեխ­նի­կա­յի ցու­ցադ­րու­թիւ­նը ո­րո­շա­կի նաեւ այն­քան էլ հա­մա­հունչ չի մեր տնտե­սա­կան զար­գաց­մա­նը: Եւ Ռու­սաս­տա­նը, մաս­նա­ւո­րա­պէս, կա­տա­րում է իր դաշ­նակ­ցա­յին պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը մեր հետ ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա­յի «ա­ռու­մով»£

«Ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նա­կում կան նոր զի­նա­տե­սակ­ներ, դրանք հիմ­նա­կա­նում այդ T-90 տան­կերն են, եւ վեր­ջին շրջա­նում նրանք բա­ւա­կան մեծ քա­նա­կու­թեամբ զէն­քեր են ձեռք բե­րել: Հի­մա, ըստ էու­թեան, այս նոր հրթի­ռա­յին հա­մա­լիր­նե­րի ձեռք­բե­րու­մով մենք ու­նենք ա­ռա­ւե­լու­թիւն այդ ա­մէ­նի նկատ­մամբ՝ կա­րո՞ղ­ ենք այդ­պէս ա­սել», հար­ցու­մին ի պա­տաս­խան՝ Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րա­րը ը­սած է. «Մենք խօ­սում ենք տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րի վե­րա­բե­րեալ, այ­սինքն՝ կայ մար­տա­վա­րա­կան, օ­պե­րա­տիւ-մար­տա­վա­րա­կան, ռազ­մա­վա­րա­կան մա­կար­դա­կի խնդիր: Այն ձեռք­բե­րում­նե­րը, ո­րոնք Ադր­բե­ջա­նը այս պա­հին յա­գե­ցո­ւած է այն ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա­յով, չու­նի ա­ռա­ւե­լու­թիւն մեր նկատ­մամբ, բայց, եւ ընդ­հան­րա­պէս, այ­սօ­րո­ւայ ռազ­մա­րո­ւես­տում խնդիր­նե­րը ա­ւե­լի շատ լուծ­ւում են մեր զին­ծա­ռա­յող­նե­րի, յա­տուկ նշա­նա­կու­թեան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի բարձր պատ­րաս­տո­ւա­ծու­թեան հա­շո­ւին»: