Հա­լէ­պի Մէջ ՀՀ­ Ան­կա­խու­թեան 25 Ա­մեա­կին Նո­ւի­րո­ւած Ըն­դու­նե­լու­թիւ­ն


Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, Սեպ­տեմ­բեր 25ին Հա­յաս­տա­նի hիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէոր­գեան պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն մը կազ­մա­կեր­պեց Հա­լէ­պի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հէն ներս:

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան 25ա­մեա­կը շնոր­հա­ւո­րե­լու ե­կած էին Սու­րիոյ Խորհր­դա­րա­նի Հա­լէ­պի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը, Հա­լէ­պի նո­րան­շա­նակ նա­հան­գա­պետ Հու­սէյն Ահ­մատ Տիա­պը, Պաաս Կու­սակ­ցու­թեան Հա­լէ­պի պե­տը, պե­տա­կան անվ­տան­գու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, Բե­րիոյ Թե­մի ա­ռաջ­նորդ Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գի­սեան, Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ա­ռաջ­նորդ Պետ­րոս Արք. Մի­րիա­թեան, Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պա­տո­ւե­լի Սի­մոն Տէր Սա­հա­կեան, հա­լէ­պա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, միու­թիւն­նե­րու, կրթա­կան, բա­րե­սի­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ՀՕ­Մի Կ. Վար­չու­թեան ան­դա­մը եւ հալէպահայեր:

Հիւ­պա­տոս Գէոր­գեան խօսք առնելով ը­սաւ. «25 տա­րի­ներ ա­ռաջ մեր ժո­ղո­վուր­դը դարձ­րեց իր պատ­մու­թեան հեր­թա­կան է­ջը ու բա­ցեց ոս­կե­դա­րի մի նոր փուլ՝ աշ­խար­հին յայ­տա­րա­րե­լով, որ պատ­րաստ է լի­նել ա­զատ, ան­կախ ինք­նիշ­խան եւ կրել սե­փա­կան ճա­կա­տա­գի­րը կեր­տե­լու մե­ծա­գոյն պա­տիւն ու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը: Ի­րա­կա­նա­ցաւ այն՝ ին­չի մա­սին ե­րա­զում էին աշ­խար­հով մէկ սփռո­ւած մի­լիո­նա­ւոր հա­յեր: Հա­յաս­տա­նը ձեռք բե­րեց ան­կա­խու­թիւն:□Հա­մազ­գա­յին այս զար­թօն­քում իր ու­րոյն ներդ­րումն ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի հայ գաղ­թօ­ճա­խը, որ նո­րան­կախ մեր պե­տու­թեան վե­րա­բե­րո­ւեց ինչ­պէս նո­րա­ծին մա­նու­կի, մշտա­պէս կանգ­նե­լով նրա կող­քին…

«Հան­գա­մանք­նե­րի բե­րու­մով ե­կաւ ժա­մա­նա­կը, երբ մայր հայ­րե­նի­քը ար­դէն պէտք էր սա­տար կանգ­նէր իր ա­մե­նա­նո­ւի­րո­ւած հա­մայնք­նե­րից մէ­կից: 5 տա­րի ա­ռաջ սկսո­ւած սի­րիա­կան պա­տե­րազ­մի ար­հա­ւիր­քը հա­սաւ նաեւ Հա­լէպ պատ­ճա­ռե­լով բա­զում ցաւ ու զրկանք­ներ հայ­կա­կան այս կան­գուն հա­մայն­քին: Ու այդ ժա­մա­նակ հայ­րե­նի­քը բա­ցեց իր դռնե­րը բո­լոր սի­րիա­հա­յու­թեան, այդ թւում նաեւ հա­լէ­պա­հա­յու­թեան հա­մար:

«Այս­տեղ Հա­յաս­տա­նի բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մից ո­րո­շում կա­յա­ցո­ւեց ցան­կա­ցած պա­րա­գա­յում շա­րու­նա­կել Դա­մաս­կո­սում Հա­յաս­տա­նի Դես­պա­նու­թեան եւ Հա­լէ­պում Հա­յաս­տա­նի Գլխա­ւոր Հիւ­պա­տո­սու­թեան աշ­խա­տան­քը՝ ցու­ցա­բե­րե­լու հա­մար օ­ժան­դա­կու­թիւն մեր այն հայ­րե­նա­կից­նե­րին, ով­քեր ո­րո­շում կա­յաց­րե­ցին մնալ եւ պայ­քա­րել բո­լոր դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րի դէմ:

«Հա­շո­ւի չառ­նե­լով բո­լոր դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց այ­սօր բախ­ւում է ցան­կա­ցած հա­լէ­պաբ­նակ, մենք հա­ւա­քո­ւել ենք այ­սօր նշե­լու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան տօ­նը, հա­ւա­քո­ւած այս բազ­մու­թիւ­նը ա­մե­նա­վառ ա­պա­ցոյցն է, որ Հա­լէ­պը կեն­դա­նի է, Հա­լէ­պը շնչում է, որ քա­ղա­քի լա­ւա­գոյն օ­րե­րը դեռ առ­ջե­ւում են եւ որ հայ հա­մայն­քը դեռ վե­րագտ­նե­լու է իր նախ­կին կեան­քը»: