Տատիկի Խոհանոցը․ ԱՒԵԼՈՒԿ


Պատրաստեց՝Սոնիա Թաշճեան


Երե­ւա­նի փո­ղոց­նե­րէն մե­կուն մայ­թին վրայ տա­տիկ մը նստած ա­ւե­լու­կի հիւս­կեր կը ծա­խէ․ ա­մե­րի­կա­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րուն հա­մար շատ հե­տաքրք­րա­կան է, թէ ինչ է հիւ­սո­ւած ձի­թա­գոյն այս խոտը և ինչի համար կը գործածուի։ Ուստի կը մօտենան տատիկին ու ձեռքի շարժումներու ընկերակցութեամբ կը հարցնեն․

– what’s this?

– է­վը­լու~ք (ա­ւե­լուկ),- կը պա­տաս­խա­նէ տա­տի­կը՝ ի­րենց գիւ­ղի բար­բա­ռով:

-wow, she knows English, she is saying,- have a look!!!

Իրա­կա­նու­թեան մէջ ոչ միայն տեսքն է հե­տաքրք­րա­կան, նաեւ բոյ­րը եւ հա­մը․ օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րուն հա­մար միշտ ալ ա­խոր­ժե­լի է քիչ մը դառ­նա­համ այս բան­ջա­րի ա­պուրն ու աղ­ցա­նը։ Հե­տաքրք­րա­կան է յատ­կա­պէս ա­նոր հա­մար, որ ի­րենց խո­հա­նո­ցա­յին մշա­կոյ­թին մէջ չկայ ա­նոր գո­յու­թիւ­նը: Լա­տի­նա­կան (գի­տա­կան) ա­նո­ւա­նու­մըˋ rumex է, յա­ճախ նաեւ sorrel ա­նու­նով ծա­նօթ է։ Իսկ հա­յե­րէ­նի հո­մա­նիշ­ներն ենˋ լա­պատ, ղա­փա­տին կամ լա­պա­տան (lapathum բա­ռէն),  մզուկ (չոր ա­ւե­լուկ), թրթնջուկ, թթռինչ, սիլխ եւ ած­վոց­ˋԱլի­շա­նի յի­շա­տակ­մամբ, իսկ բար­բա­ռա­յինˋ վլուկ« ավ­լուկ, է­վի­լակ ե­ւայլն: Ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ կան 150 տար­բեր տե­սա­կի ա­ւե­լուկ­ներ,ո­րոնց­մէ 12ը կʼա­ճին Հա­յաս­տա­նի մէջ: Իւ­րա­քան­չիւր շրջա­նի ա­ւե­լուկ տար­բեր համ ու հոտ ու­նի, ան ա­ռօ­րէա­կան է Հա­յաս­տա­նի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ, պար­զա­պէս այն պարզ պատ­ճա­ռով, որ այն կʼա­ճի ա­մե­նու­րէք։ Կա­րե­լի է հան­դի­պիլ սա­րա­լան­ջե­րուն, դաշ­տե­րու մէջ, ճամ­բեզ­րին,թփուտ­նե­րի տակ, ան­տառ­նե­րու եզ­րին, ա­ռո­ւակ­նե­րու ա­փին ե­ւայլն:

Սո­վո­րա­բար տե­րեւ­նե­րը կը հա­ւա­քեն ամ­րան ա­միս­նե­րուն, կը հիւ­սեն եւ կա­խե­լով ստո­ւե­րոտ ու քա­մի եղած տեղ մը (օ­րի­նակˋ եր­դի­քի տակ) կը չորց­նեն, ա­պա լեց­նե­լով կտո­րէ տոպ­րակ­նե­րու մէջ կը պա­հես­տա­ւո­րեն մա­ռա­նին մէջ: Օգ­տա­գոր­ծե­լու ժա­մա­նակ կը լո­ւան, ա­պա խա­շե­լէ ետք կը ջրքա­մեն։Ո­մանք կʼօգ­տա­գոր­ծեն նաեւ այդ ա­ռա­ջին ջու­րը, որ­պէս կենսանիւթե­րով հա­րուստ սննդա­նիւթ, սա­կայն այն շատ դառ­նա­համ կʼըլ­լայ: Ա­ւե­լու­կը շատ տա­րա­ծո­ւած է յատ­կա­պէս ժո­ղովր­դա­կան բժշկու­թեան մէջ, ի դէպ՝ կʼօգ­տա­գոր­ծո­ւին տե­րեւ­նե­րը, սեր­մերն ու ար­մատ­նե­րը:

Աւե­լու­կի տա­պա­կան կամ աղ­ցա­նը, որ­պէս սի­րե­լի ու­տեստ, շատ շրջան­նե­րու մէջ, մին­չեւ այ­սօր դե­ռեւս ա­մա­նո­րի սե­ղա­նի հա­մար կը պատ­րաս­տո­ւի: Իւ­րա­քան­չիւր շրջան իր տար­բե­րակն ու­նի․ ա­մե­նա­տա­րա­ծո­ւած պար­զա­գոյն ձե­ւը սո­խա­ռա­ծի հետ տապ­կելն է, իսկ ա­մե­նա­հա­րուստ տար­բե­րա­կըˋ ղա­փա­նի տար­բե­րակն է- սո­խա­ռա­ծի վրայ ցա­նել կար­միր փո­շի պղպեղ, ա­ւելց­նել խա­շած ու ջրքա­մած ա­ւե­լու­կը, մար­մանդ կրա­կով շո­գե­խա­շել, կրակն ան­ջա­տե­լու ժա­մա­նակ խառ­նել ման­րո­ւած սխտոր, ըն­կոյզ, թթու սա­լո­րա­չիր (կամ կծո­խուր), կա­նա­չի, մա­տու­ցել մա­ծուն-սխ­տո­րով կամ թթո­ւա­սե­րով: Այլ տար­բե­րակ մըն է ձո­ւա­ծե­ղը․ սո­խա­ռա­ծի ու սխտո­րի հետ տապ­կե­լէն յե­տոյ, վրան 1 – 2 հաւ­կիթ կը կոտ­րեն ու կա­նա­չի կը ցա­նեն:

Ա­ռա­ւել բազ­մա­զան են ա­ւե­լու­կով ա­պու­րի տար­բե­րակ­նե­րը: Ա­մե­նա­շատ տա­րա­ծո­ւած տար­բե­րա­կը կը պատ­րաս­տո­ւի խո­շոր կոր­կո­տով, միւս բա­ղադ­րիչ­ներն են․ ա­ւե­լուկ, սոխ-սխ­տոր, գետ­նախն­ձոր, սա­լո­րա­չիր: Ջրխաշ կը կո­չո­ւի մշոյ տար­բե­րա­կըˋ­խա­շած ոսպ, ա­ւե­լուկ, սխտոր, ձէթ: Կա­րի­նի տա­բե­րա­կին մէջ ձէ­թի փո­խա­րէն ծե­ծած ըն­կոյզ կը դրո­ւի: Սաս­նայ տար­բե­րակն ա­ւե­լի հա­րուստ է․ հա­տիկ լու­բիա, խո­շոր կոր­կոտ, ա­ւե­լուկ, սոխ-սխ­տոր, սա­լո­րա­չիր: Սա­սուն­ցի­նե­րը ա­ւե­լու­կը կը գոր­ծա­ծեն նաեւ սուտ հա­րի­սա­յի մէջ, ծե­ծած ցո­րե­նին հետ խա­շե­լով ա­ւե­լուկ (եւ այլ բան­ջար­ներ), ճա­շա­կե­լու ժա­մա­նակ ճա­շի ափ­սէի կեդ­րո­նը իւղ կը լեց­նեն: Տա­ւու­շի մար­զին մէջ տա­րա­ծո­ւած ա­պուր մըն է վուլ­կով (ա­ւե­լու­կով) փթռու­կը, ո­րը կը պատ­րաս­տո­ւի կոր­կո­տով, ա­ւե­լու­կով, ըն­կոյ­զով եւ սխտո­րով։ Սո­վո­րու­թիւն է զայն  ճա­շա­կել խա­շի նմանˋ մէ­ջը լա­ւաշ բրդե­լով:

Յ․Գ․ շնոր­հա­կա­լու­թիւն բու­սա­բան Նի­նա Ղան­դի­լեա­նին հե­տաք­րիր լու­սան­կար­նե­րուն հա­մար: