day : 01/10/2016 52 results

Հա­յաս­տան-Ար­ցախ Ֆոն­տը Ան­ցեալ Ե­րեք Ա­միս­նե­րուն 4.3 Մի­լիոն Տո­լա­րի Նպաստ Հայ­թայ­թած Է Հա­յաս­տա­նին Ու Ար­ցա­խին

Յու­նիս, Յու­լիս եւ Օ­գոս­տոս 2016ի ըն­թաց­քին, Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ֆոն­տը 4.3 մի­լիոն տո­լար ար­ժէ­քով մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն հայ­թայ­թած է Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի բնակ­չու­թեա...

Հա­յաս­տա­նի Մէջ Ե­րե­խա­նե­րուն Գրե­թէ Մէկ Եր­րոր­դը Թէ՛ Աղ­քատ Է, Թէ՛ Ու­նի Բազ­մա­կի Եւ Հա­մընկ­նող Խո­ցե­լիու­թիւն

ՄԱ­Կի ման­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի (ԵՈՒ­ՆԻ­ՍԵ­Ֆի) հա­յաս­տա­նեան գրա­սե­նեա­կը եւ ՀՀ­ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած են Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին ամ­բող­ջա­կան ...

«Իս­կան­դեր»ի Հե­ռա­հա­րու­թիւ­նը Բա­ւա­րար է՝ Խո­ցե­լու Հա­կա­ռա­կոր­դի Կեն­սա­կան Նշա­նա­կու­թեան Թի­րախ­նե­րը

«Ա­զա­տու­թիւն».- Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Դա­ւիթ Տօ­նո­յեան «Ա­զա­տու­թիւն TV»ի «Կի­րակ­նօ­րեայ վեր­լու­ծա­կան Հրայր Թամ­րա­զեա­նի հետ» հա­ղորդ­ման ...

Նա­մակ Երկ­րէն. «Տուն Կա­ռու­ցո­ղը Հող Չի Յանձ­նի»

ՐաՖ­Ֆի Տու­տագ­լեան Ար­ցա­խի Հադ­րու­թի շրջա­նի Ա­ռա­ջա­մուղ գիւ­ղը ա­զա­տագ­րո­ւած տա­րածք­նե­րուն վրայ կա­ռու­ցո­ւե­լու սկսաւ 2004 թո­ւա­կա­նին, «Թու­ֆէն­քեան» հիմ­նադ­րա­մի եւ ...

Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Նո­ւի­րո­ւած Յու­շար­ձա­նի Բա­ցում` «Կրենտ» Զբօ­սայ­գիին Մէջ

Սեպ­տեմ­բեր 17ի ե­րե­կո­յեան, Լոս Ան­ճե­լը­սի քա­ղա­քա­մէ­ջը գտնո­ւող «Կրենտ» զբօ­սայ­գիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ հա­յու­թեան վե­րապ­րու­մին նո­ւի­րո­ւած յու­...

Սու­րիա­հա­յե­րու Ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան Ո­գին ու Շուն­չը Ե­րե­ւա­նի Մէջ

Սալ­բի Սաղ­տը­ճեան ՀՀ ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ Սեպ­տ...

Հա­լէ­պի Մէջ ՀՀ­ Ան­կա­խու­թեան 25 Ա­մեա­կին Նո­ւի­րո­ւած Ըն­դու­նե­լու­թիւ­ն

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, Սեպ­տեմ­բեր 25ին Հա­յաս­տա­նի hիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէոր­գեան պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն մը կազ­մա­կեր­պ...

Բե­րիոյ Հա­յոց Թե­մի Հա­լէ­պի Ազ­գա­յին Վար­ժա­րան­նե­րու 2016-2017 Ու­սում­նա­կան Տա­րեշր­ջա­նը` Անվ­ճար

Սու­րիոյ տագ­նա­պա­լի հինգ տա­րի­նե­րուն, հա­կա­ռակ հեր­թա­բար բազ­մա­ցող դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն, Բե­րիոյ հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թիւ­նը ա­ռա­ւել յանձ­նա­ռու­թեամբ հե­տա­մո...

Հո­ղին հանձ­նե­ցինք մեր ժպի­տը

Մա­նո­ւէլ Քէ­շի­շեան Հա­լէ­պի Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ քա­նի մը ան­գամ եր­գո­ւող «Ի վե­րին Ե­րու­սա­ղէմ»ը սո­ղոս­կե­ցաւ մեր ե­րակ­նե­րուն մէջ, կա­սե­ցուց մեր ա­րեան ...

Վե­րա­դարձ Հա­րա­զատ Քե­սապ

Սե­ւան Ճ. Ա­բէ­լեան Ո­րո­շած էի Քե­սապ եր­թալ: Քա­նի մը տա­րի­նե­րէ ի վեր չէի գա­ցած պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով: Բա­ցա­կա­յու­թիւնս եր­կար տե­ւած էր: Երբ սկսայ բա­րե­կամ­նե­րուս ը­սել` ...