month : 10/2016 56 results

Ու­րիշ Հրճո­ւանք Ալ Չկայ

(Հ­.Ան­կա­խու­թեան 25ա­մեա­կի ա­ռի­թով) Մար­գար Շա­րապ­խա­նեան Ինչ կտրիճ­ներ հե­րո­սա­ցան, որ դուն տո­կուն միշտ մնաս, չզգաս նկուն օ­տա­րին մօտ, չըլ­լաս գե­րի ան­պաշտ­պան: Բա­նաս...

ՏԱԳՆԱՊ

Թամար Տօնապետեան Գուզուեան  Մութը իջաւ. խառնարան է հոգիս դարձեալ. Քար ու քանդ...աւերակի կոյտի մը նման Որուն ներքեւ թաղուած անհամար երազները տակաւին կը մխան։ Կոյտին մէջէն կը քալեմ ...

AGBU continues to invest in creating generations of talented young Armenians

College-aged students gain valuable experience in Armenia and throughout the diaspora Every year, AGBU offers a spectacular array of programs that not only help Armenian youth prepare for successful careers, but also allow them to become better acquainted with what it means to be Armenian in the 21st century.  In the summer of 2016, ...

Յու­շա­տետր. Կեան­քը Ա­ղո­ւոր Է

Ռ. Հ. Պո­ղո­տա­յին ե­զեր­քը, գո­վազդ­նե­րու հսկայ ցու­ցա­տախ­տա­կին վրայ փակ­ցո­ւած է որմ­նազդ մը, որ ու­շադ­րու­թիւնս կը գրա­ւէ ա­մէն ան­գամ, որ կառ­քով ա­րա­գօ­րէն կ­՛անց­նիմ ա­նոր ...

Հայոց Ցեղասպանութեան «Յիշատակի Պուրակ»Ի Բացման Հանդիսութիւն Մաքրամ Քաղաքին Մէջ

Մատաթ Բ. Մամուրեան Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի Օնաթրիոյի մարմինի կազմակերպած ձեռնարկները, որոնք տեղի ունեցան Յունուարէն Դեկտեմբեր 2015ի ընթացքին եւ շարունակուեցան նաեւ 2016 տարուան ընթ...

Ի­րա­նի Հայ­կա­կան «Սուրբ Ա­մե­նափր­կիչ» Վան­քը Սպա­հա­նի Ա­մե­նա­կա­րե­ւոր Զբօ­սաշր­ջա­յին Վայ­րե­րէն Մէկն է

Սպա­հա­նի զբօ­սաշր­ջա­յին կա­րե­ւոր ու հայ­կա­կա­նու­թեամբ աչ­քի զար­նող փո­ղոց­նե­րէն մէկն է: Հայ­կա­կան խա­նութ­նե­րով շրջա­պա­տո­ւած պու­րա­կի կեդ­րո­նին Խա­չա­տուր վար­դա­պետ Կե­...

Ճա­նա­չո­ղա­կան Բա­ցա­ռիկ Ճամ­բոր­դու­թիւն Դէ­պի Ի­րան

Յա­րութ Սա­սու­նեան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան, Ար­ցա­խի, Չե­խիոյ, Ֆրան­սա­յի, Լի­բա­նա­նի, Սու­րիոյ եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու 16 հայ այլ լրագ­րող­նե­րու հետ միա­սին ես եւս հրա­...

Who is the man behind the “Armen’s Math Corner”?

It has now been about eleven years that TorontoHye monthly bilingual newspaper has a somewhat popular puzzle-section geared to teenaged readers, in particular, high school students. Armen’s Math Corner was published in the very first issue of the newspaper in October 2005 and since then, it has continued to challenge its readers with their ...

Քա­ղա­քա­կա­նաց­ման Ժա­մա­նակն Է

Ռազ­միկ Շի­րի­նեան Հայ­րե­նի մա­մու­լին մէջ ա­մէ­նօ­րեայ տե­ղե­կու­թիւն են` ժո­ղո­վուր­դին ան­գոր­ծու­թիւ­նը, աղ­քա­տու­թիւ­նը եւ ա­նօ­թու­թիւ­նը յատ­կա­պէս` Ե­րե­ւա­նի, Շի­րա­կի եւ ...

Կա­խար­դա­կան Փայ­տի՞կ, Թէ՞ Ճի­պոտ

Կա­րօ Ար­մե­նեան Նո­րան­շա­նակ վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան, իր կար­գին, կ­՛իւ­րաց­նէ իր եր­կու նա­խորդ­նե­րու հեր­թա­կան յի­շե­ցու­մը, թէ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը իր ձեռ­քե­րո...