month : 10/2016 56 results

Քա­շա­թա­ղի Շրջա­նի Ա­ղաւ­նոյ Գիւ­ղը Նոր Բնա­կե­լի Թա­ղա­մաս Ու­նի. Ա­րիա­ւան

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 25ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րին մէջ, բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Քա­շա­թաղ շրջա­նի Ա­ղաւ­նոյ գիւ­ղի նո­րա­կա­ռոյց Ա­րիա­ւան թա­ղա­մ...

«Սա Մեր Տնտե­սու­թեան Զօ­րա­հան­դէսն Է». Ար­ծո­ւիկ Մի­նա­սեան

Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մը, Սեպ­տեմ­բեր 19-էն 22, «Մե­րի­դիան Էքս­պօ» կեդ­րո­նին մէջ կազ­մա­կեր­պած է «Ար­տադ­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նում-2016» ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րուն բաց­ման ա­րա...

Մի­ջազ­գա­յին Ե­րի­տա­սար­դա­կան Գի­տա­ժո­ղով Ար­ցա­խի Մէջ

Սեպ­տեմ­բեր 16ին Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ ըն­թացք ա­ռած է «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի 25ա­մեայ պե­տա­կա­նու­թեան ձեռք­բե­րում­ներն ու ար­դի մար­տահ­րա­ւէր­նե­ր...

ՀՅԴ «Սո­ղո­մոն Թէհ­լի­րեան» Կո­մի­տէի Հեր­թա­պահ Յա­կոբ Ճան­պա­զեա­նի Խօս­քը Վարժարանի բացման առիթով

Սի­րե­լի ներ­կա­ներ, Տա­տա­նող քայ­լե­րով ու միայն 75 հայ փոք­րիկ­նե­րով սկսած կրթա­կան այս օ­ճա­խը այ­սօր իր դռնե­րը կը բա­նայ 650 ա­շա­կերտ­նե­րու սքան­չե­լի փա­ղան­գով մը, դառ­նա­լով ...

Հա­յաս­տան-Ար­ցախ Ֆոն­տը Ան­ցեալ Ե­րեք Ա­միս­նե­րուն 4.3 Մի­լիոն Տո­լա­րի Նպաստ Հայ­թայ­թած Է Հա­յաս­տա­նին Ու Ար­ցա­խին

Յու­նիս, Յու­լիս եւ Օ­գոս­տոս 2016ի ըն­թաց­քին, Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ֆոն­տը 4.3 մի­լիոն տո­լար ար­ժէ­քով մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն հայ­թայ­թած է Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի բնակ­չու­թեա...

Հա­յաս­տա­նի Մէջ Ե­րե­խա­նե­րուն Գրե­թէ Մէկ Եր­րոր­դը Թէ՛ Աղ­քատ Է, Թէ՛ Ու­նի Բազ­մա­կի Եւ Հա­մընկ­նող Խո­ցե­լիու­թիւն

ՄԱ­Կի ման­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի (ԵՈՒ­ՆԻ­ՍԵ­Ֆի) հա­յաս­տա­նեան գրա­սե­նեա­կը եւ ՀՀ­ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած են Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին ամ­բող­ջա­կան ...

«Իս­կան­դեր»ի Հե­ռա­հա­րու­թիւ­նը Բա­ւա­րար է՝ Խո­ցե­լու Հա­կա­ռա­կոր­դի Կեն­սա­կան Նշա­նա­կու­թեան Թի­րախ­նե­րը

«Ա­զա­տու­թիւն».- Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Դա­ւիթ Տօ­նո­յեան «Ա­զա­տու­թիւն TV»ի «Կի­րակ­նօ­րեայ վեր­լու­ծա­կան Հրայր Թամ­րա­զեա­նի հետ» հա­ղորդ­ման ...

Նա­մակ Երկ­րէն. «Տուն Կա­ռու­ցո­ղը Հող Չի Յանձ­նի»

ՐաՖ­Ֆի Տու­տագ­լեան Ար­ցա­խի Հադ­րու­թի շրջա­նի Ա­ռա­ջա­մուղ գիւ­ղը ա­զա­տագ­րո­ւած տա­րածք­նե­րուն վրայ կա­ռու­ցո­ւե­լու սկսաւ 2004 թո­ւա­կա­նին, «Թու­ֆէն­քեան» հիմ­նադ­րա­մի եւ ...

Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Նո­ւի­րո­ւած Յու­շար­ձա­նի Բա­ցում` «Կրենտ» Զբօ­սայ­գիին Մէջ

Սեպ­տեմ­բեր 17ի ե­րե­կո­յեան, Լոս Ան­ճե­լը­սի քա­ղա­քա­մէ­ջը գտնո­ւող «Կրենտ» զբօ­սայ­գիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ հա­յու­թեան վե­րապ­րու­մին նո­ւի­րո­ւած յու­...

Սու­րիա­հա­յե­րու Ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան Ո­գին ու Շուն­չը Ե­րե­ւա­նի Մէջ

Սալ­բի Սաղ­տը­ճեան ՀՀ ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ Սեպ­տ...