day : 01/12/2017 4 results

Just Do It…And Have a Happy New Year!

By: Talyn Terzian-Gilmour You can’t underestimate the power of fear…but what also can’t be underestimated is the power of the human spirit… For the title of this entry, I’m borrowing from one of the most successful global brands and saying, “Just Do It.”  Do what?  Climb that mountain.  Take that course.  ...

ՀՄԸՄ Թորոնթոյի Աշանանային Բանակումը

ՀՄԸՄ Թորոնթօ մասնաճիւղի Արի-Արենուշ եւ Երէց պարմանուհիներու աշնանային բանակումը տեղի ունեցաւ Նոյեմբեր 10էն 12, «Woodland Trails» բանակավայրէն ներս: 101 մասնակից քոյր եւ եղբայրներ կարգապահութեամբ եւ ...

Հայ Օգնութեան Միութեան «Ռուբինա» Մասնաճիւղի 2017ի Տարեկան Տօնավաճառ

Վար­դու­հի Պար­տագ­ճեան Հայ Օգ­նու­թէան Միու­թեան Թո­րոն­թո­յի «Ռու­բի­նա» Մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Տօ­նա­վա­ճա­ռի յանձ­նա­խում­բի ի­րա­գոր­ծու­մով` Նո­...

ՀՕՄի Թորոնթոյի «Ռուբինա» Մասնաճիւղի «Տոհմիկ Օր» Ձօնուած՝ Նախիջեւանի

Զե­փիւռ Տոր­նա Շա­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 28ի ե­րե­կո­յէան Թո­րոն­թո­յի Հայ Կեդ­րո­նը ե­ռու­զե­ռի մէջ էր: Շուրջ 315 հա­յոր­դի­ներ փու­թա­ցած էին ըմ­բոշխ­նե­լու այս բա­ցա­ռիկ ե­րե­ւոյթ հան­դի­...