month : 12/2017 62 results

Հայ Օգնութեան Միութեան «Ռուբինա» Մասնաճիւղի 2017ի Տարեկան Տօնավաճառ

Վար­դու­հի Պար­տագ­ճեան Հայ Օգ­նու­թէան Միու­թեան Թո­րոն­թո­յի «Ռու­բի­նա» Մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Տօ­նա­վա­ճա­ռի յանձ­նա­խում­բի ի­րա­գոր­ծու­մով` Նո­...

ՀՕՄի Թորոնթոյի «Ռուբինա» Մասնաճիւղի «Տոհմիկ Օր» Ձօնուած՝ Նախիջեւանի

Զե­փիւռ Տոր­նա Շա­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 28ի ե­րե­կո­յէան Թո­րոն­թո­յի Հայ Կեդ­րո­նը ե­ռու­զե­ռի մէջ էր: Շուրջ 315 հա­յոր­դի­ներ փու­թա­ցած էին ըմ­բոշխ­նե­լու այս բա­ցա­ռիկ ե­րե­ւոյթ հան­դի­...