month : 02/2018 74 results

Unicorns On Display…

By: Talyn Terzian-Gilmour Every now and then this lucky girl gets to spend the day with Mr. Niceguy and recently, I’ve been extra lucky.  See, while I don’t have steady employment – and when I do, I generally tend to be the CEO, CFO and grunt analyst all rolled into one in other words, the number of employees in my organization ...

ARS Toronto Roubina Chapter Creates Opportunities For The Youth

A picture of the Outstanding gala attendees at Toronto Armenian Community Centre, November 26, 2017 By: Raffaella Keshishian As high school was coming to an end, I wasn’t sure what I wanted to pursue during my post-secondary education. My teachers told me to do what I liked, what I had a passion for and what I was good at. I was unsure ...

Isabel Bayrakdarian’s Mother of Light Nominated for a Juno Award

Isabel Bayrakdarian’s Mother of Light: Armenian Hymns & Chants in Praise of Mary was nominated for a Juno Award in the Classical Album of the Year category.  The album consists of medieval Armenian spiritual hymns performed with Coro Vox Aeterna (conducted by Anna Hamre) and cellist Ani Aznavoorian. The musical arrangements belong to ...

ՀՕՄի Վարժարանի Աշակերտները “Թորոնթոհայ” Կ՛ընթերցեն

ՀՕՄի Վարժարանի 4րդ կարգի աշակերտները “Թորոնթոհայ” կ՛ընթերցեն իրենց հայերէնի ուսուցչուհիին՝ Զանի Շահինեան Մեսրոպեանի հետ։ Յարգելի ՙԹորոնթոհայ՚ Պարբերաթերթի Խմբագրութիւն Զանի Շահին...

Երգ Հայաստանի

Աշոտ Ղազարեան եւ Րաֆֆայէլ Գաբրիէլեան, "Երգ Հայաստանի" Ար­շօ Զա­քա­րեան Հա­մազ­գա­յի­նի Գլա­ձոր մաս­նա­ճիւ­ղի ՙԴէմ Դի­մակ՚ թատ­րո­նը հրա­ւի­րած էր կա­տա­կեր­գակ, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­...

Սարգիս Համպոյեանի Յիշատակին (1935-2018)

Ար­շօ Զա­քա­րեան Յու­նո­ւար 21ին մեզ­մէ ֆի­զի­քա­պէս բաժ­նո­ւե­ցաւ Պա­րոն Սար­գիս Համ­պո­յեա­նը։ Համպոյանի ծառայութիւնները թորոնթոհայ գաղութին անհամար են. ան ա­ռաջ­նոր­դած, կազ­մա...

Արփի Մերաս Հեռացաւ Մեզմէ (1936-2018)

Ար­շօ Զա­քա­րեան Ար­փի Ազ­նիւ Շամ­լեան Մե­րաս հա­սակ ա­ռած է գրա­սէր« ե­րաժշ­տա­սէր եւ Հայ լե­զո­ւին պաշտ­պան ե­ղող ըն­տա­նի­քի մը մէջ, Պո­լիս։ Հայ­րը «Մար­մա­րա» թեր­թի ար­տօ­նա­տէրն ...

Վանգուվըրի Մէջ Հիմը Դրուած է Համազգայինի Նոր Մասնաճիւղի

Անցնող Դեկտեմբեր ամսուան ընթացքին Համազգայինի Գանատայի ընտանիքը համալրուած է չորրորդ մասնաճիւղով մը: Վանգուվըր հաստատուած Համազգայնականներ հիմը դրին տեղւոյն «Վարագ» մասնաճիւղին եւ ի մի ...

Sasha Djihanian Joins Serouj Kradjian and the Amici Chamber Ensemble for a Strauss Concert

By: Dr. Araxie Altounian The Royal Conservatory’s Ettore Mazzoleni Hall was full on Sunday afternoon, January 28, with a crowd of music lovers who had come to hear a concert dedicated to the post-romantic German composer Richard Strauss (1864-1949), performed by the Amici Chamber Ensemble and several guest performers, including Montreal...

Ինչո՞ւ Կ՛առարկենք

Կարօ Արմենեան Արամ Մանուկեանի յուշարձանի նախագծին շուրջ ծաւալող հրապարակային վէճը կը բխի բարոյական այն նորմերէն, որոնք կը սահմանեն էութիւնը հայ անկախ պետականութեան գաղափարին։ Արամը ...