month : 04/2018 112 results

Գանատահայ Յարութ Շիթիլեան Պիտի Դառնայ «Օրորա» Մարդասիրական Նախաձեռնութեան Յաջորդ Գործադիր Տնօրէնը

«Օրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան համահիմնադիրները կը յայտնեն, որ «Օրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան յաջորդ գործադիր տնօրէն պիտի ըլլայ  գանատահայ Յարութ Շիթիլեանը: Պաշտօնավարման ...

Harout Chitilian to become Aurora’s next CEO

The Aurora Humanitarian Initiative announced Canadian Armenian Harout Chitilian will join Aurora board as it’s next CEO, succeeding Arman Jilavian, who held the position since the inception of the global initiative. An engineer by training, Chitilian, 37, has previously held the position of vice president of the executive committee and chairman ...