day : 15/01/2019 4 results

Օնթարիոյի մէջ Հայաստանի Հիւպատոս Վարուժան Լափոյեան Այցելեց Հայ Կեդրոն

Հիւպատոս Լափոյեան (կեդրոն) Հայ Կեդրոնի պատասխանատու Սեւակ Քիւփէլեանի (ձախին) եւ Յակոբ Ճանպազեանի հետ: Յունուար 14ի յետմիջօրէին, Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի ներկայացուցիչները մտերմիկ հանդիպում մը ...

Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act signed into law

:Armradio",- President Donald Trump signed the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act, a ground-breaking genocide prevention law, overwhelmingly adopted by the Senate and House, which codifies earlier measures, including those implemented by the Obama Administration, and puts in place a set of clear policies and processes to prevent ...

Տատիկի Խոհանոց․ ՄԱՆԱՆԱՅ

Չոր Հալվա Սոնիա Թաշճեան Մա­նա­նայ, անգ­լե­րէ­նովˋ ՙManna՚: Ա­ռեղ­ծո­ւա­ծա­յին ու­տե­լիք, որ բնու­թիւ­նը շռայ­լած է մարդ­կանց: Ո­մանք կը կաս­կա­ծին, ար­դեօ՞ք­ Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չին մէջ ...

Գոլոլեան Նախակրթարանի 6րդ Դասարանի Աշակերտները Կը Գրեն

Ե­թէ Ա­մէ­նա­կա­րող Ըլ­լա­յի … Ե­թէ ա­մէ­նա­կա­րող ըլ­լա­յի, աշ­խար­հի ամ­բողջ պզտիկ­նե­րուն Նոր Տա­րո­ւան գի­շե­րը շատ շատ նո­ւէր­ներ կու­տա­յի որ­պէս­զի ա­մէ­նը ու­րախ ըլ­լա­յին: Ե...