month : 01/2019 66 results

«Շատ Մի՛ Պրպտեր. Հրանդը Յիշէ՛»

Հրակ Փափազեան Օգոստոս 2014. նոր հասած էի Պոլիս: Կորսնցնելու ժամանակ չունէի. պէտք էր անմիջապէս նետուիլ հետազօտական դաշտ, որպէսզի 28 օրուան ընթացքին հաւաքէի տեղեկութիւններ այնքան, որքան պէտք ...

Armenian startup Renderforest among Top 100 Software Products

"Panarmenian",- Armenian startup Renderforest has been named a top-ten company in G2 Crowd’s Top 100 Software Products. Renderforest was placed higher than Facebook, while Google took the top spot. “This is no subjective list by a few people giving their opinions,” G2 Crowd CEO Godard Abel explains. “With the highest traffic ...

Նախարարութեան Փոխարէն Կրնայ Ստեղծուիլ Սփիւռքի Հարցերով Կոմիտէ Կամ Յատուկ Յանձնակատարի Գրասենեակ

«Արմենփրես»,- ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան` սփիւռքի հետ վարուող քաղաքականութեան գործառոյթները պիտի պահպանուին: Նախարարութեան լուծարումէն ետք սփիւռքի քաղաքականութիւնը հնարաւոր է մշակէ սփիւռքի ...

Turkey Ranks Among Top 10 Countries With Probability of Committing Genocide

By Harut Sassounian According to the Early Warning Project of the U.S. Holocaust Memorial Museum, Turkey is ranked 8th among countries with the highest risk of committing mass killings. Azerbaijan is wrongly ranked much lower at 87th, and Armenia is correctly ranked even lower at 102nd. Turkey is assessed as having 11.2 percent or a one in ...

Օնթարիոյի մէջ Հայաստանի Հիւպատոս Վարուժան Լափոյեան Այցելեց Հայ Կեդրոն

Հիւպատոս Լափոյեան (կեդրոն) Հայ Կեդրոնի պատասխանատու Սեւակ Քիւփէլեանի (ձախին) եւ Յակոբ Ճանպազեանի հետ: Յունուար 14ի յետմիջօրէին, Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի ներկայացուցիչները մտերմիկ հանդիպում մը ...

Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act signed into law

:Armradio",- President Donald Trump signed the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act, a ground-breaking genocide prevention law, overwhelmingly adopted by the Senate and House, which codifies earlier measures, including those implemented by the Obama Administration, and puts in place a set of clear policies and processes to prevent ...

Տատիկի Խոհանոց․ ՄԱՆԱՆԱՅ

Չոր Հալվա Սոնիա Թաշճեան Մա­նա­նայ, անգ­լե­րէ­նովˋ ՙManna՚: Ա­ռեղ­ծո­ւա­ծա­յին ու­տե­լիք, որ բնու­թիւ­նը շռայ­լած է մարդ­կանց: Ո­մանք կը կաս­կա­ծին, ար­դեօ՞ք­ Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չին մէջ ...

Գոլոլեան Նախակրթարանի 6րդ Դասարանի Աշակերտները Կը Գրեն

Ե­թէ Ա­մէ­նա­կա­րող Ըլ­լա­յի … Ե­թէ ա­մէ­նա­կա­րող ըլ­լա­յի, աշ­խար­հի ամ­բողջ պզտիկ­նե­րուն Նոր Տա­րո­ւան գի­շե­րը շատ շատ նո­ւէր­ներ կու­տա­յի որ­պէս­զի ա­մէ­նը ու­րախ ըլ­լա­յին: Ե...

Ս․ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ծուխի Հիմնադրութեան 90ամեակի Տօնակատարութիւն

Ս․ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ 90ա­մեա­կի տօնակատարութեան մասնակից պատուոյ հիւրերը։ Ան­խախ­տե­լի Ճշմար­տու­թիւն է, որ   Հա­յու­թիւ­նը  կը մարմ­նա­ւո­րո­ւի Հա­յաս­տան, Ար­ցախ եւ Սփի...

Sometimes People Miss Their Wives After A Divorce

Written By : Aram Haigaz Translated By: Varak Babian   There was a time where Hollywood produced lovely, sensible films. Interesting films. Sometimes I would head out to watch them and unwind. Or why not; maybe even enjoy myself. Nothing like that exists now. The talented actors from yesteryear don’t exist. No more artists ...