day : 17/05/2019 2 results

ԹՈՒՄՕ-ի Տնօրէն Մարի Լու Փափազեան Արժանացաւ Ֆրանսայի Palmes Académiques Շքանշանին եւ Ասպետի Կոչման

Թումօ ստեղծարար արհեստագիտութիւններու կեդրոնի տնօրէն Մարի Լու Փափազեան շնորհակալական խօսքի ընթացքին, ձախին Փարիզի քաղաքապետ Անն Իտալկօ։ Մայիս 15-ին Թումօ ստեղծարար արհեստագիտութիւննե...

Hamazkayin Launches The H-pem Online Armenian Cultural Platform h-pem.com: Connecting Armenians Through Culture, Art, And Achievement

BEIRUT (MAY 16, 2019)—After months of careful planning and development, h-pem—an online cultural platform established by the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society—was launched and made available to the public on May 13, 2019. In 2014, Hamazkayin’s seventh General Assembly outlined the imperativeness of the creation of ...