month : 09/2019 45 results

Յուշեր՝ ՀՕՄ-ի Վարժարանի 40-ամեակին Առիթով

7 Նոյեմբոր 1982․ Դպրոցի շէնքի բացումը։ Ա­յի­դա Ֆրան­գեան Այս տա­րի լրա­նում է ՀՕ­Մ-ի Ա­մէ­նօ­րեայ Վար­ժա­րա­նի ՙՌու­բի­նա՚ Ման­կամ­սու­րի, Պա­պա­յեան Ման­կա­պար­տ­էզի, Գո­լո­լեան Նա­խ...

Armenia’s Tumo opening branch in Tokyo

(PanArmenian),- The Tumo Center for Creative Technologies - a free of charge digital media learning hub in Armenia - is opening a branch in Tokyo, Japan, according to a Facebook post by the center. A memorandum of understanding was signed between Tumo and Gakken, one of Japan's largest publishing and educational companies, on Monday, ...

Յաջորդական Նուաճումները Նոր Յանձնառութիւններու կը Մղեն Եուրոզը

Եուրոզի ստեղծագործութիւններէն՝ «Փոխաբերութիւն» Մով­սէս Ծի­րա­նի Տնան­կի` (homeless) կար­գա­վի­ճա­կէն հա­զիւ ձեր­բա­զա­տո­ւած եւ շնոր­հիւ իր ար­տա­կարգ տա­ղան­դին, յան­կարծ` ա­ռանց մաս­...

Ընտանիքի Իրական Պատմութիւնը Վահագն Տատրեանը Դարձուց Ցեղասպանագէտ

Ցեղասպանագէտ Վահանգն Տատրեան դասախօսութեան ընթացքին։ Կա­րէն Ղա­զա­րեան «Ռա­տիո­լուր»,- 93 տա­րե­կան հա­սա­կին կեան­քէն հե­ռա­ցած է ա­մե­րի­կա­հայ հան­րա­ծա­նօթ գիտ­նա­կան Վա­հագն ...

Petros Shoujounian Discusses Komitas

Interview and translation by Dr. Araxie Altounian   What role does Komitas play in the history of Armenian music and culture? Komitas’ role can be defined as the cornerstone of 20th century Armenian music. His research elucidated the roots and characteristics of Armenian music and its place in the international musical family. Komitas ...

Kim Kardashian to visit Armenia to participate in WCIT 2019

WCIT announced today that activist, entrepreneur, beauty mogul and producer Kim Kardashian West will be a special keynote speaker and panelist at the 23rd World Congress on Information Technology (WCIT 2019), which will take place in Yerevan, Armenia from October 6 through WCIT WCIT 9, 2019, WCIT has announced Ms. Kardashian West ...

By Way of Song- In Memory of Adiss

Adiss (center) with father and son Levon and Edouard Ishkhanian in mid 1980s. By: Levon Ishkhanian Once in a while, amid our busy lives, something catches our attention and we become fully present in the moment to reflect, to think, and to be moved to action. Perhaps it’s a poem, a book, a saying, or a photo. We commit it to our memory ...

Արժանապատիւ Տէր Տաթեւ Աւա‎գ Քահանայ Միքայէլեան Կը Նշանակուի Ծխատէր Քահանայ Եւ Օգնական Հովիւ Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ

Տէր Տա­թեւ Աւ. Քհնյ. Մի­քա­յէ­լեան Բարձր Տնօ­րի­նու­թեամբ` Գերշ. Տ. Բաբ­գէն Սրբ. Արք. Չա­րեա­նի եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ Ե­կե­ղեց­ւոյս Հո­գա­բար­ձու­թեանց եւ Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ան­...

Resonating the Rural: Komitas and the Musical Reconstruction of Anatolia

By: Michael Tourabian   As a PhD candidate at McGill University in Montreal, my research owes a great deal to the musical practices of Canadian-Armenian performers who brought to life my interest in Komitas’s music and his broader impact on the Armenian diaspora. In recent years, I have undertaken an analysis of musical traditions ...

Տէր Հայարի Քհնյ. Թանաշեանի Անդրանիկ Սուրբ Պատարագը Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Մէջ

Հա­յա­րի քհնյ. Թա­նա­շեա­ն Գա­նա­տա­հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Աբ­գար Եպս. Յո­վա­կի­մեա­նի հայ­րա­կան օրհ­նու­թեամբ` Կի­րա­կի, 4 Օ­գոս­տոս  2019-ին, Ս. Եր­րոր­դու­թիւն Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տ...