day : 25/10/2019 2 results

Armenian Weightlifter Sets World Record, Takes Gold

Reigning world and European champion, Armenian lifter Hakob Mkrtchyan (89 kg weight class) has set a new world record and won gold at the 2019 European U23 Championships, currently underway in Bucharest, Romania. Avagyan lifted a total of 375 kg above his head and became the first weightlifter to show such results. Davit Hovhannisyan, also from ...

Թորոնթոյի Մէջ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Տարեկան Հանգանակային Ճաշկերոյթին Գոյացաւ 880.000 Գանատական Տոլար

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի Թորթնթոյի մասնաճիւղի վարչութեան Ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան ելոյթի պահուն Յարութիւն Դերձակեան  Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի (ՀՀՀ) Թորոնթոյի մասն...