day : 08/05/2020 3 results

Noubar Afeyan’s Moderna Given Green Light for Phase 2 Study of Potential Coronavirus vaccine

Cambridge Biotech Moderna Leads in Race For Coronavirus Vaccine (Armenpress)- The U.S. Food and Drug Administration (FDA) completed its review of Noubar Afeyan’s biotech firm Moderna’s Investigational New Drug (IND) application for its novel coronavirus (SARS-CoV-2 or COVID-19) vaccine candidate (mRNA-1273) allowing it to proceed to Phase 2 ...

Shushi Was Liberated 28 Years Ago Today

(Armradio)- May 8 marks one of the most significant victories in the history of the Armenian nation. Shushi was liberated on this day 28 years ago. During the Karabakh liberation war of early 1990s, Shushi became one of Azerbaijan’s main military strongholds.  From this strategic location, the Azerbaijani army would bombard Karabakh’s ...

Անի Յովհաննէսեանի Հետ Արեւմտեան Հայաստանի Հարստութիւնները Ներկայացնող, Մրցանակակիր The Hidden Map («Ծածուկ Քարտէսը») Վաւերագրական Ֆիլմին Հետքերով

Բեմադրիչ Անի Հովհաննէսեան Բե­մադ­րիչ եւ ար­տադ­րող, ինչ­պէս  նաեւ «Թե­լէ­Նա­յի­րի» եւ «Հո­րի­զոն» պատ­կե­րաս­փիւ­ռի յայ­տա­գիր­նե­րու հա­ղոր­դա­վար Ա­նի Յով­հան­նէ­սեա­նի, պատ­կե­ր...