day : 03/04/2021 1 result

«Յարութեամբ Նոր Կեանք»․ Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի Ս․ Զատկուան Պատգամը

«Նորոգեցարուք նորոգութեամբ կենացս յարութեամբն Քրիստոսի Նոր ժողովուրդ»։                                ...