day : 11/11/2021 3 results

Zoryan Institute Featured in Canada’s Biggest 3 Newspapers for Its Work on Genocide Education

November 9, 2021: The Zoryan Institute is pleased to announce that its scholarly work on genocide education was featured in the Global Heroes section of three of Canada’s largest daily newspapers: the Toronto Star, the National Post and the Globe and Mail this month. Global Heroes is North America’s premier positive news magazine. It aims ...

Տարի Մը Առաջ

Լոռի Պէրպէրեան Տարի մը առաջ, հայու յոյսը անմար էր, Տարի մը առաջ, խուճապը անյայտ գաղափար էր, Տարի մը առաջ, յանձնուիլը անհնար էր, Տարի մը առաջ, հայու պարտութիւնը անվկայ էր։ ․ Ինչո՞ւ ...

TIME lists Armenian Robin the Robot Among 100 Best Inventions of 2021

The TIME magazine has listed Armenian Robin the Robot among the 100 best inventions of 2021. Every year, TIME highlights inventions that are making the world better, smarter and a bit more fun.  This year’s list of 100 groundbreaking inventions — including vaccines for COVID-19 and malaria, an emotional support robot for ...