day : 09/03/2022 2 results

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Տարեցներու Տունը Շուտով Իրականութիւն Կը Դառնայ

Հայ Կեդրոնի նախագահ Սեւակ Խօշեան խօսք կ՛առնէ յայտարարութեան ընթացքին, ներկայութեամբ՝ Օնթարիոյի Երկարատեւ Խնամքի նախարար Փօլ Քալենտրայի, խորհրդարանի անդամներ՝ Արիս Պապիկեանի, Վինսընթ Քէյի ...

«Հայրենադարձները Պէտք Է Իրենց Հմտութիւններն Ու Գիտելիքը Բերեն։ Եկողը Պէտք Է Կարենայ Քիչ Մը Փոխուիլ, Քիչ Մըն Ալ Փոխել», Կ՛ըսեն Թորոնթոհայ Հայրենադարձներ Տէր եւ Տիկ․ Ն․ Աբրահամեան Եւ Զ․ Պէրպէրեան

 Տէր եւ Տիկին Նիկոլ Աբրահամեան եւ Զապէլ Պէրպէրեան «Թորոնթոհայ Հայրենադարձներ» հարցազրոյցներու շարքին՝ այսօրուան մեր զրուցակիցներն են Տէր եւ Տիկին Նիկոլ Աբրահամեան եւ Զապէս Պէրպէրեան։ ...