day : 15/06/2022 1 result

Կեանքը Տարբեր Է Հոս…

Պէյրութէն համայնապատկեր մը Լոռի Պէրպէրեան Լոռի Պէրպէրեան Աշխարհի վրայ գոյութիւն ունին կենսական պէտքեր, որոնց բացակայութեան մարդկային կեանքը կը վերածուի յարատեւ տանջանքի: Անոնք են` ...