day : 17/06/2022 1 result

Տարօն Սրկ. Հալլաճեան կը դասախօսէ Թորոնթոյի Ս. Մորիս եւ Ս. Վերենա Ղպտի ուղղափառ եկեղեցւոյ մէջ

Տարօն Սրկ. Հալլաճեան դասախօսութեան ընթացքին Միջ-եկեղեցական յարաբերութիւնները միշտ կարեւոր տեղ ունեցած են Քրիստոնէական հաւաքական կեանքէն ներս: Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին երբեք չէ ...