«Սա Մեր Տնտե­սու­թեան Զօ­րա­հան­դէսն Է». Ար­ծո­ւիկ Մի­նա­սեան


Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մը, Սեպ­տեմ­բեր 19-էն 22, «Մե­րի­դիան Էքս­պօ» կեդ­րո­նին մէջ կազ­մա­կեր­պած է «Ար­տադ­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նում-2016» ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րուն բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ ե­ղած են Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, ինչ­պէս նաեւ Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Ար­ծո­ւիկ Մի­նա­սեան:

«Որ­պէս նա­խա­րար ինձ հա­մար հպար­տու­թեան զգա­ցում է բո­լոր տա­ղա­ւար­նե­րում հայ­կա­կան ար­տադ­րանք­ներ տես­նե­լը, զգա­լը, որ ար­տադ­րանք­նե­րը ո­րակ ու­նեն, մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կով անհ­րա­ժեշտ մրցակ­ցու­թեան պայ­ման­ներ կան: Սա մեր տնտե­սու­թեան զօ­րա­հան­դէսն է, եւ պա­տա­հա­կան չէ, որ սկսած տեխ­նո­լո­գիա­կան ապ­րանք­նե­րից, ա­ւար­տած սննդի մա­սով եւ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րով, մենք կա­րող ենք հպար­տօ­րէն ա­սել, որ ու­նենք այդ նե­րու­ժը եւ տնտե­սու­թեան մէջ ո­րո­շա­կի դրա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լով՝ կը կա­րո­ղա­նանք ոտ­քի կանգ­նեց­նել մեր տնտե­սա­կան ուղ­ղո­ւա­ծու­թեան նե­րու­ժը», լրագ­րող­նե­րուն հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցին ըն­թաց­քին յայտ­նած է Ար­ծո­ւիկ Մի­նա­սեան£

Նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տա­րին հա­մա­ձայն՝ ո­րե­ւէ երկ­րի տնտե­սու­թիւն հիմ­նո­ւած է ե­րեք ուղ­ղու­թիւն­նե­րու վրայ՝ ներդ­րում­նե­րը, ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րը եւ մաս­նա­գի­տա­կան կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը: «Ցան­կա­ցած գոր­ծո­ղու­թիւն, ո­րը հիմ­նո­ւած է մաս­նա­գի­տա­կան գի­տե­լիք­նե­րի վրայ, դրանք ի­րենք ի­րեն­ցով ար­դէն յե­ղա­փո­խա­կան են: Եւ մենք ու­նենք այդ­պի­սին թէ՛ բարձր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի ո­լոր­տում, թէ՛ նո­րա­րա­րա­կան լու­ծում­նե­րի ա­ռու­մով ի­նո­վա­ցիոն ո­լոր­տում եւ թէ յայտ­նի սննդամ­թեր­քի ո­լոր­տում», ը­սած է ան£

Պա­տաս­խա­նե­լով այն հար­ցու­մին, թէ ի՞նչ ն­պա­տակ կը հե­տապն­դէ ցու­ցա­հան­դէ­սը եւ ի՞նչ ­քայ­լեր անհ­րա­ժեշտ են այս ո­լոր­տին մէջ զար­գա­ցում ա­պա­հո­վե­լու հա­մար՝ Ար­ծո­ւիկ Մի­նա­սեան դի­տել տո­ւած է, որ անհ­րա­ժեշտ են քա­նի մը քայ­լեր՝ ո­րա­կի վե­րահս­կո­ղու­թեան պատ­շաճ հա­մա­կար­գի ներդ­րում, ո­րա­կի են­թա­կա­ռու­ցո­ւած­քի ամ­բող­ջու­թեամբ վե­րա­զի­նում, որ պի­տի ա­պա­հո­վէ մի­ջազ­գա­յին մրցու­նա­կու­թեան հա­մար­ժէք եւ պատ­շաճ ո­րակ եւ պի­տի ա­պա­հո­վէ թէ՛ ներ­քին, թէ՛ ար­տա­քին սպա­ռող­նե­րու շա­հե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը: «Այս ցու­ցա­հան­դէ­սը մի­տո­ւած է ոչ այն­քան եւ ոչ այն ձե­ւով, որ հայ­կա­կան ապ­րանք­ներն ի­րա­ցո­ւեն, այլ որ­քան, որ ցու­ցադ­րու­թիւն տե­ղի ու­նե­նայ, իսկ ի­րա­ցումն ար­դէն պէտք է կազ­մա­կեր­պենք եւ ի­րա­կա­նաց­նենք դրսի շու­կա­նե­րում ինչ­պէս Ռու­սաս­տանն է, Ի­րա­նը, Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը եւ այլն», եզ­րա­փա­կած է Մի­նա­սեան: