day : 01/10/2016 52 results

38րդ ­Վե­րա­մու­տի Ա­ռա­ջին Զան­գը Տար­բեր Հնչեց…

Տէր եւ Տի­կին Վա­րու­ժան եւ Սիլ­վա Լա­բո­յեաններ Կը Կա­տա­րեն Իշ­խա­նա­կան Նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն Մը Խա­ժակ Թո­րոն­թո­յի ՀՕ­Մի Ա­մէ­նօ­րեայ վար­ժա­րա­նի 38րդ ­տա­րեշր­ջա­նը սկսաւ քիչ ...

Ար­տա­գաղ­թին Պատ­ճա­ռով Հա­յաս­տա­նի Առ­նո­ւազն 17 Գիւ­ղե­րու Մէջ Ա­ռա­ջին Դա­սա­րան Չկայ

Սեպ­տեմ­բեր 1ին Հա­յաս­տա­նի առ­նո­ւազն 17 գիւ­ղե­րու դպրոց­նե­րուն մէջ ա­ռա­ջին դա­սա­րան չկար: Կարգ մը գիւ­ղե­րու մէջ ար­դէն քա­նի մը տա­րիէ չկայ ա­ռա­ջին դա­սա­րան: ­Հայկական Ժամանակ ...

“The Promise” a Hit at the Toronto International Film Festival

By Aris Babikian The long-awaited debut of the Armenian Genocide epic “The Promise” was a great success at the Toronto International Film Festival (TIFF). Close to 2,500 critics, reviewers, industry personalities, and movie fans packed the downtown Roy Thomson Hall to attend the red carpet gala. The prolonged standing ovation at the end ...

Armenian Genocide Memorial Unveiled in Los Angeles Park

An Armenian Genocide monument was unveiled Saturday at Grand Park during an event, which brought out hundreds of community members and Los Angeles County Supervisor Mike Antonovich, who has been instrumental in the fruition of the project. Conceived by architect and designer Vahagn Thomasian in collaboration with artist, Levon Parian and ...

Armenian Genocide Memorial Forest Of Hope Unveiled By The City Of Markham

A small patch of land, evergreen trees, a memory: the searing pain travelling a century implanted in a park in a suburb in Toronto as a testament of survival and perseverance. The unveiling of the Armenian Genocide Forest of Hope took place on September 24th, in the City of Markham. Markham Mayor, Frank Scarpitti, was joined by the Ambass...

Ար­դար Իւղ

Սոնիա Թաշճեան Ա­ւան­դա­կան խո­հա­նո­ցի իւ­րա­յա­տուկ քաղց­րե­ղէն­նե­րէն մէկն ալ կը կո­չո­ւի «բի­շի»: Հե­տաքրք­րա­կան է այս խմո­րե­ղէ­նին ա­նո­ւա­նու­մը. թէ ուր­կէ ե­կած է եւ ի՞նչ կը ...

Ու­րիշ Հրճո­ւանք Ալ Չկայ

(Հ­.Ան­կա­խու­թեան 25ա­մեա­կի ա­ռի­թով) Մար­գար Շա­րապ­խա­նեան Ինչ կտրիճ­ներ հե­րո­սա­ցան, որ դուն տո­կուն միշտ մնաս, չզգաս նկուն օ­տա­րին մօտ, չըլ­լաս գե­րի ան­պաշտ­պան: Բա­նաս...

ՏԱԳՆԱՊ

Թամար Տօնապետեան Գուզուեան  Մութը իջաւ. խառնարան է հոգիս դարձեալ. Քար ու քանդ...աւերակի կոյտի մը նման Որուն ներքեւ թաղուած անհամար երազները տակաւին կը մխան։ Կոյտին մէջէն կը քալեմ ...

AGBU continues to invest in creating generations of talented young Armenians

College-aged students gain valuable experience in Armenia and throughout the diaspora Every year, AGBU offers a spectacular array of programs that not only help Armenian youth prepare for successful careers, but also allow them to become better acquainted with what it means to be Armenian in the 21st century.  In the summer of 2016, ...

Յու­շա­տետր. Կեան­քը Ա­ղո­ւոր Է

Ռ. Հ. Պո­ղո­տա­յին ե­զեր­քը, գո­վազդ­նե­րու հսկայ ցու­ցա­տախ­տա­կին վրայ փակ­ցո­ւած է որմ­նազդ մը, որ ու­շադ­րու­թիւնս կը գրա­ւէ ա­մէն ան­գամ, որ կառ­քով ա­րա­գօ­րէն կ­՛անց­նիմ ա­նոր ...