month : 10/2016 56 results

armenian test article

Թորոնթոյի ՀՕՄի Ամէնօրեայ վարժարանի 38րդ տարեշրջանը սկսաւ քիչ մը տարբեր մթնոլորտով: Արդարեւ՝ Սեպտեմբեր 6ի առաւօտեան, Թորոնթոյի ՀՕՄի Պապայեան Մանկապարտէզի, Գոլոլեան Նախակրթարանի եւ Երկրորդա...

20ամեայ Զինծառայող Դաւիթը Ոտքի Կանգնելու Համար Մեր Օգնութեան Կարիքը Ունի

Դաւիթ Սարգսեանը  ծնած է Երեւան,  2015 թուականի Յունիս 6ին զօրակոչուած է բանակ։ Զինուորական ծառայութեան երրորդ ամսուն Օգոստոս 25ին, դէպի Իջեւանի իր զօրամաս դիրքերէն վերադարձին բարձրունքէ մը ...

‘Women Of 1915’ Opening Sequence Nominated for Regional Emmy Award

The Armenoid Team announced on October 21 that the award-winning filmmaker, Bared Maronian’s opening sequence of “Women of 1915” documentary has been nominated by the National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS) 40th Annual Suncoast Regional Emmy Awards among its Craft Achievement Nominees for directing. Already a four-time Emmy ...

Conference dedicated to the 60th anniversary of the Calouste Gulbenkian Foundation Held in Yerevan

On October 11, the 60th anniversary of the establishment of the Calouste Gulbenkian Foundation was celebrated at the initiative of the RA Ministry of Diaspora. The participants of the event laid flowers near the statue of Calouste Gulbenkian at the Alley of Benefactors located at the Oval Park in Yerevan. Afterwards, the grand hall of ...

38րդ ­Վե­րա­մու­տի Ա­ռա­ջին Զան­գը Տար­բեր Հնչեց…

Տէր եւ Տի­կին Վա­րու­ժան եւ Սիլ­վա Լա­բո­յեաններ Կը Կա­տա­րեն Իշ­խա­նա­կան Նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն Մը Խա­ժակ Թո­րոն­թո­յի ՀՕ­Մի Ա­մէ­նօ­րեայ վար­ժա­րա­նի 38րդ ­տա­րեշր­ջա­նը սկսաւ քիչ ...

Ար­տա­գաղ­թին Պատ­ճա­ռով Հա­յաս­տա­նի Առ­նո­ւազն 17 Գիւ­ղե­րու Մէջ Ա­ռա­ջին Դա­սա­րան Չկայ

Սեպ­տեմ­բեր 1ին Հա­յաս­տա­նի առ­նո­ւազն 17 գիւ­ղե­րու դպրոց­նե­րուն մէջ ա­ռա­ջին դա­սա­րան չկար: Կարգ մը գիւ­ղե­րու մէջ ար­դէն քա­նի մը տա­րիէ չկայ ա­ռա­ջին դա­սա­րան: ­Հայկական Ժամանակ ...

“The Promise” a Hit at the Toronto International Film Festival

By Aris Babikian The long-awaited debut of the Armenian Genocide epic “The Promise” was a great success at the Toronto International Film Festival (TIFF). Close to 2,500 critics, reviewers, industry personalities, and movie fans packed the downtown Roy Thomson Hall to attend the red carpet gala. The prolonged standing ovation at the end ...

Armenian Genocide Memorial Unveiled in Los Angeles Park

An Armenian Genocide monument was unveiled Saturday at Grand Park during an event, which brought out hundreds of community members and Los Angeles County Supervisor Mike Antonovich, who has been instrumental in the fruition of the project. Conceived by architect and designer Vahagn Thomasian in collaboration with artist, Levon Parian and ...

Armenian Genocide Memorial Forest Of Hope Unveiled By The City Of Markham

A small patch of land, evergreen trees, a memory: the searing pain travelling a century implanted in a park in a suburb in Toronto as a testament of survival and perseverance. The unveiling of the Armenian Genocide Forest of Hope took place on September 24th, in the City of Markham. Markham Mayor, Frank Scarpitti, was joined by the Ambass...

Ար­դար Իւղ

Սոնիա Թաշճեան Ա­ւան­դա­կան խո­հա­նո­ցի իւ­րա­յա­տուկ քաղց­րե­ղէն­նե­րէն մէկն ալ կը կո­չո­ւի «բի­շի»: Հե­տաքրք­րա­կան է այս խմո­րե­ղէ­նին ա­նո­ւա­նու­մը. թէ ուր­կէ ե­կած է եւ ի՞նչ կը ...