Տատիկի Խոհանոց․ ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐ, ԿԱՐՏՈՖԻԼ, ՓԱԹԱԹէՍ


Սո­նիա Թաշ­ճեան

Գետ­նախն­ձո­րի հայ­րե­նի­քը` Ա­մե­րի­կեան մայր ցա­մաքն է, են­թադ­րա­բար Փե­րուն․ դե­ռեւս դա­րեր ա­ռաջ այն յայտ­նա­բե­րած, օգ­տա­գոր­ծած եւ մշա­կած են տե­ղաբ­նիկ­նե­րը: Միայն 16-րդ ­դա­րուն Սպա­նիոյ մի­ջո­ցով ան­ցած է Եւ­րո­պա ու Ռու­սաս­տան: Ա­րե­ւե­լեան Հա­յաս­տան ե­կած է 19-րդ ­դա­րու սկիզ­բը, Տէր Եփ­րեմ Ա․ Ձո­րա­գեղ­ցի կա­թո­ղի­կո­սի մի­ջո­ցով, երբ վե­հա­փա­ռը վե­րա­դառ­նա­լով Հնդկաս­տան իր այ­ցե­լու­թե­նէն, իր հետ կը բե­րէ գետ­նախն­ձո­րի մշա­կոյ­թը եւ ա­ռա­ջին ան­գամ ցա­նել կու տայ Էջ­միած­նի մէջ: Բնա­կա­նա­բար ա­նո­ւա­նում դեռ չու­նէր, կը յի­շա­տա­կո­ւի «ձու­տակ» (գետ­նի տա­կի ձու), ո­մանք զայն կ­՛ա­նո­ւա­նեն «գետ­նախն­ձոր Եփ­րե­մայ»,  յե­տա­գա­յին կը տա­րա­ծո­ւի «կար­տո­ֆիլ» (գեր­մա­նե­րէն kartoffel, ի­տա­լե­րէ­նի truffel-գետ­նա­սունկ բա­ռէն) ա­նու­նը, բար­բա­ռա­յին` փա­թա­թէս (batata, potato, տե­ղաբ­նիկ­նե­րու հին լե­զո­ւի բա­ռը` papa)․­ իսկ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի մէջ` գետ­նախն­ձոր» (հո­լան­տե­րէ­նի նմա­նո­ղու­թեամբ):

Սա­կայն ինչ­պէս ամ­բողջ աշ­խար­հին, այն­պէս ալ Հա­յաս­տա­նի մէջ այ­սօր ան մեծ տա­րա­ծում ու­նի․ ցո­րե­նէն յե­տոյ երկ­րորդ կա­րե­ւոր մթեր­քը կը հա­մա­րո­ւի․ մեր խո­հա­նո­ցին մէջ ան կը պատ­րաս­տո­ւի տապ­կո­ւած, շո­գե­խա­շած, խո­րո­ված (փու­ռի մէջ կամ կրա­կի վրայ), ճզմո­ւած, լցո­նած, ճա­շե­րու, աղ­ցան­նե­րու եւ ա­պուր­նե­րու մէջ, ե­ւայլն․․․․: Ա­ռա­ծի նման թե­ւա­ւոր խօսք է, ե­թէ գնած են գետ­նախն­ձո­րի ու հա­տիկ լու­բիա­յի պա­շա­րը, ու­րեմն պատ­րաս­տո­ւած են ձմրան:

Բո­լո­րի հա­մար շատ սի­րո­ւած ու­տեստ է գետ­նախն­ձո­րի տա­պա­կան․ կը պատ­րաս­տո­ւի տաք կա­րա­գով, իւ­ղով կամ ձէ­թով շո­գե­խա­շե­լով շեր­տո­ւած գետ­նախն­ձո­րը․ գրե­թէ բո­լո­րի խո­հա­նո­ցին մէջ կայ տապ­կո­ցի յա­տուկ «չու­գու­նէ» (եր­կա­թեայ) մեծ տա­պակ, ծանր յա­տա­կով:  French frize-ը ընդ­հան­րա­ցած է ար­դէն եւ կա­րե­լի է ճա­շա­կել հան­րա­յին սնուն­դի վայ­րե­րուն մէջ, սա­կայն տան մէջ դե­ռեւս կը նա­խընտ­րեն «տնա­կան» ո­ճի վե­րո­յի­շեալ տա­պա­կան: Շատ ա­ւե­լի յար­գի է տա­պա­կան նոր գետ­նախն­ձո­րի պա­լար­նե­րու, զորս կը տապ­կեն կե­ղե­ւով միա­սին: Տա­րա­ծո­ւած է նաեւ փու­ռին մէջ խո­րո­ված տար­բե­րա­կը, ո­րուն «պլեճ» ա­նու­նը կու տան․ տա­քու­թեան ազ­դե­ցու­թեան տակ, յա­ճախ կ­՛ու­ռի եւ փու­չի­կի կը վե­րա­ծո­ւի կե­ղե­ւը․ գիւ­ղա­կան շրջան­նե­րուն մէջ, ուր փայ­տի վա­ռա­րան կը գոր­ծա­ծեն, գետ­նախն­ձո­րը կը շա­րեն եր­կա­թեայ մա­կե­րե­սին վրայ․․․․:  Գիւ­ղա­կան պարզ ու հա­մեստ ընթ­րիք է սա, թուր­շիի, պա­նի­րի, կա­նա­չիի, սո­խի հետ միա­սին, տաք­ցո­ւած խրթխրթան հա­ցի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ: Նոյն­քան տա­րա­ծո­ւած նա­խա­շաճ է տապ­կո­ւած գետ­նախն­ձո­րով ձո­ւա­ծե­ղը:  Ո­մանք ալ ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին կը խա­շեն հաւ­կիթն ու գետ­նախն­ձո­րը․ տա­տիկս այս եր­կու­քին  կող­քին ան­պայ­ման կը մա­տու­ցէր քի­միոն-կար­միր կծու պղպեղ-աղ-ձէթ թա­ցա­նը, ո­րուն ՙքմմաուն՚ ա­նու­նով կը կո­չէր:

Մսա­յին խո­րո­ված­նե­րու կող­քին միշտ առ­կայ է գետ­նախն­ձո­րի խո­րո­վա­ծը․ տա­րա­ծո­ւած է նաեւ դաշ­տագ­նա­ցու­թիւն­նե­րու բա­ցօ­դեայ խա­րոյկ­նե­րու մո­խի­րին մէջ ամ­բող­ջա­կան գետ­նախն­ձո­րի խո­րո­վու­մը:

Լո­ռո­ւայ եւ Ա­պա­րա­նի խո­հա­նոց­նե­րուն մէջ յայտ­նի հա­ցա­տե­սակ է կար­տո­ֆի­լով կու­տա­պը․ երբ հա­ցը կը թխեն, վեր­ջին խմո­րա­գուն­դի մէջ լեց­նե­լով գետ­նախն­ձո­րի մի­ջու­կը կը թխեն փու­ռին կամ թո­նի­րին մէջ:

Զան­գե­զու­րի մէջ, պա­սուց տոլ­մա­նե­րու մի­ջու­կին կը խառ­նեն ման­րա­ցո­ւած գետ­նախն­ձոր․ իսկ Շի­րա­կի մար­զին մէջ կայ նաեւ ամ­բող­ջա­կան գետ­նախն­ձո­րի տար­բե­րա­կով պահ­քա­յին տոլ­մա․ Վա­նա­ձոր­ցի­նե­րը սո­վո­րա­կան մսա­յին տոլ­մա­յի մի­ջու­կով կը լցո­նեն փո­րո­ւած գետ­նախն­ձո­րը: 

Մու­սա­լե­րան խո­հա­նո­ցին մէջ կայ իւ­րա­յա­տուկ քե­մե­նով կլու­րը (գետ­նախն­ձո­րով կո­լո­լա­կը)․­ ա­մառ­նա­յին օ­րե­րու այլ գիւ­ղա­կան հա­մեստ, բայց եւ հա­մա­դամ ու­տեստ մըն է գետ­նախն­ձո­րով բրդու­ճը: 

Հայ­կա­կան մու­սաք­քա­յի տար­բե­րա­կին մէջ ան­պայ­ման նաեւ գետ­նախն­ձոր կայ, որ կը նպաս­տէ ջու­րին ներծ­ծո­ւե­լուն․ այս­պէս կլոր շեր­տո­ւած բան­ջա­րե­ղէ­նը (դդմիկ, սմբուկ, գետ­նախն­ձոր, սոխ) կողք-կող­քի շա­րել, ըստ նա­խա­սի­րու­թեան ա­ղա­ցած միս նաեւ․ վրան լեց­նել ման­րո­ւած լո­լիկ-պղպեղ-հա­մե­մունք, կտոր կա­րագ դնել եւ ե­փել փու­ռին մէջ:

Ըն­դու­նո­ւած սո­վո­րու­թիւն է ա­ւան­դա­կան խաշ­լա­ման պատ­րաս­տել մի­սով ու գետ­նախն­ձո­րով․ մի­սի (ոչ­խա­րի, կո­վի կամ ձկան) կտոր­նե­րը կաթ­սա­յի մէջ լեց­նե­լու ա­տեն, ա­ռանք­նե­րը շա­րել կե­ղո­ւած ամ­բող­ջա­կան գետ­նախն­ձոր­ներ, սոխ, սխտոր, լո­լիկ, պղպեղ, կա­նա­չի, հա­մե­մունք ու քիչ ջու­րով շո­գե­խա­շել․ ո­մանք կը նա­խընտ­րեն գա­րե­ջուր լեց­նել ջու­րի փո­խա­րէն: Իսկ մա­տա­ղի խաշ­լա­ման պատ­րաս­տե­լու ա­տեն, նախ` մի­սը կը խա­շեն, ա­պա գետ­նախն­ձո­րը․ կը մա­տու­ցեն ջրա­լի, վրան ման­րո­ւած կա­նա­չի ու սոխ ցա­նե­լով:

Ռու­սա­կան խո­հա­նո­ցի ազ­դե­ցու­թեամբ, տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր մեր մշա­կոյ­թի մէջ ներ­մու­ծո­ւած է ապխ­տած ձկան պատ­րաս­տու­թիւ­նը․ ամ­րան գա­րե­ջու­րով, իսկ ձմրան` օ­ղիով կը ճա­շա­կեն ապխ­տած ձու­կի ու խա­շած գետ­նախ­ձո­րի պար­զու­նակ ա­ղան­դե­րը:

Պահ­քի ժա­մա­նակ Մու­սա­լեռ­ցիք հա­րի­սա կը պատ­րաս­տեն սո­վո­րա­կան ծե­ծած ցո­րե­նով ու գետ­նախն­ձո­րով: Նմա­նա­տիպ է Սե­ւան­ցի­նե­րու հա­ճա­րով խա­շի­լը:

Պարս­կա­հա­յե­րու խո­հա­նո­ցին մէջ սո­վո­րու­թիւն է, բրին­ձէ փի­լա­ւը կամ մի­սով մա­կա­րո­նը պատ­րաս­տել այն­պէս, որ մա­տու­ցե­լու ժա­մա­նակ կարմ­րա­թուշ ու ա­խոր­ժե­լի գետ­նախն­ձոր­նե­րը զար­դա­րեն ճա­շը:

Տար­բեր ճա­շե­րու եւ յատ­կա­պէս ա­պուր­նե­րու մէջ միշտ առ­կայ է գետ­նախն­ձո­րը, որ­պէս յա­գեց­նող տարր, նաեւ ճա­շին խտու­թիւն տո­ւող մթերք: Այս­պէս լո­ռե­ցիք ա­պուր­նե­րու մէջ կը խա­շեն ամ­բող­ջա­կան գետ­նախն­ձո­րը, յե­տոյ հա­նե­լով մէ­ջէն կը տրո­րեն ու նո­րէն խառ­նե­լով ա­պու­րին, կը մա­տու­ցեն: Լո­ռե­ցի­նե­րու ՙկա­նաչ լո­բով շոր­վան՚ ուշ աշ­նա­նա­յին ճա­շա­տե­սակ մըն է, երբ կը հա­ւա­քեն վեր­ջին բեր­քը, երբ ար­դէն լու­բիա­յի հա­տիկ­նե­րը կազ­մա­ւո­րո­ւած կ­՛ըլ­լան:

                 Պլեճ

Պլեճ․ գետ­նախն­ձոր­նե­րը կե­ղո­ւել, կի­սել, վրան աղ եւ կար­միր պղպեղ ցա­նել, ձէթ քսել ու շա­րե­լով ափ­սէին մէջ, խո­րո­վել շատ տաք փու­ռին մէջ:

 

 

 

 

 

       Գետ­նախն­ձո­րով կու­տապ

 

Գետ­նախն­ձո­րով կու­տապ․ բա­նալ սո­վո­րա­կան հա­ցի խմո­րը, լցո­նել մի­ջու­կով, փա­կել, վրան քսել ջուր կամ հաւ­կիթ, պա­տա­ռա­քա­ղով ծակծ­կել եւ թխել:  Մի­ջու­կի հա­մար խա­շել, ջրքա­մել ու տրո­րել գետ­նախն­ձո­րը, ըստ նա­խա­սի­րու­թեան սո­խա­ռած, կա­նա­չի եւ հա­մե­մունք ա­ւելց­նել:

 

 

     Գետ­նախն­ձո­րով պահ­քա­յին տոլ­մա

 

 

Գետ­նախն­ձո­րով պահ­քա­յին տոլ­մա․ կե­ղո­ւել գետ­նախն­ձո­րը, չորս մա­սի վե­րա­ծել, հա­մե­մել (կար­միր եւ սեւ պղպեղ, ուրց) ու փաթ­թել թթու դրած կա­ղամ­բի տե­րեւ­նե­րով․ կաթ­սա­յի մէջ շա­րե­լու ա­տեն, լո­լի­կի մա­ծուկ քսել վրան, ա­պա ջուր լեց­նել ու ե­փել:

 

 

Գետ­նախն­ձո­րով կո­լո­լակ

 

Գետ­նախն­ձո­րով կո­լո­լակ․ պա­տեա­նը շա­ղել խառ­նե­լով խա­շած գետ­նախն­ձոր ու մանր կոր­կոտ 1/1, իսկ մի­ջուկ որ­պէս` խա­շած -ճզմո­ւած գետ­նախն­ձո­րը, հա­մե­մո­ւած սո­խա­ռա­ծով ու հա­մե­մուն­քով:

 

 

 

    Գետ­նախն­ձո­րով բրդուճ

 

Գետ­նախն­ձո­րով բրդուճ. մանր կոր­կո­տը շա­ղել շո­գե­խա­շած գետ­նախն­ձո­րով, խառ­նել հա­մե­մունք, ձէթ, ման­րած լո­լիկ, պղպեղ, սոխ, ա­զատ­քեղ:

 

 

 

Գետ­նախն­ձո­րով խա­շիլ

Գետ­նախն­ձո­րով խա­շիլ․ հա­ճա­րը (emmer, rye) եւ գետ­նախն­ձո­րը խա­շել, մին­չեւ հա­մա­սեռ դառ­նան․ մա­տու­ցել սո­խա­ռա­ծով:

 

 

 

        

 

Գետ­նախն­ձո­րով փի­լա

Գետ­նախն­ձո­րով փի­լաւ․ բրին­ձը կի­սո­վին խա­շել, քա­մել եւ պաղ ջու­րով ցօ­ղել․  կաթ­սա­յի յա­տա­կին շա­րել կլոր-կլոր շեր­տո­ւած գետ­նախն­ձո­րը, վրան տա­րա­ծել բրին­ձը, կտոր-կտոր կա­րագ դնել, կա­փա­րի­չը ծած­կել սրբի­չով, գո­ցել կաթ­սան եւ մար­մանդ կրա­կով շո­գե­խա­շել: 

 

 

 

Գետ­նախն­ձոր ու լու­բիա­յով ճաշ

Գետ­նախն­ձոր ու լու­բիա­յով ճաշ․ ման­րել կա­նաչ լու­բիան, քիչ ջու­րով շո­գե­խա­շել, ա­ւելց­նել ման­րած սո­խը, սխտո­րը, գետ­նախն­ձորն ու լո­լի­կը, նաեւ կտոր մը կա­րագ․ հա­մե­մել լեց­նե­լով կար­միր եւ սեւ պղպեղ, թարմ ռե­հան ու գինձ: Բո­լո­րը միա­սին շա­րու­նա­կել շո­գե­խա­շել, մին­չեւ փափ­կին բո­լոր բա­ղադ­րիչ­նե­րը:

 

 

 

Օգ­տա­գոր­ծո­ւած բա­ռեր

Ուրց- thyme

Գինձ-coriander