day : 08/03/2020 6 results

Տասնհինգ Օ՞ր

Լո­ռի Պէր­պէ­րեան Յստա­կօ­րէն կը յի­շեմ այն օ­րը, երբ քսա­նեօ­թը ա­շա­կերտ­նե­րով ու­ղե­ւո­րո­ւե­ցանք դէ­պի այն հո­ղը, որ մեզ խոր­քով ա­մե­նէն լա­ւը կը ճանչ­նայ՝ կեան­քի ուղ­ղու­թեան ...

Թորոնթոյի ՀՄԸՄը Յիսուն Տարեկան

ՀՄԸՄ Թորոնթոյի յիսնամեակի տօնակատարութենէն պատկեր մը Սօ­սի Թաշ­ճեան 17 Նո­յեմ­բեր 2019-ին, Թո­րոն­թո­յի ՀՄԸ­Մի ըն­տա­նի­քը հպար­տու­թեամբ տօ­նեց Միու­թեան յիս­նա­մեա­կը: Յի­սուն տա­րի­նե...

Թումանեանի Հերոսները Թորոնթոյում

"Սուտլիկ Որսկանը" հեքիաթէն տեսարան մը Հուրիկ Եղիազարեան Փետրւար ամսի առաջին շաբաթավերջին Յովհաննէս Թումանեանի հեքիաթների հերոսները նոր շունչ առած՝ մեզ մտքով փոխադրեցին մեր մանկութեան ...

Տատիկի Խոհանոց․ ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐ, ԿԱՐՏՈՖԻԼ, ՓԱԹԱԹէՍ

Սո­նիա Թաշ­ճեան Գետ­նախն­ձո­րի հայ­րե­նի­քը` Ա­մե­րի­կեան մայր ցա­մաքն է, են­թադ­րա­բար Փե­րուն․ դե­ռեւս դա­րեր ա­ռաջ այն յայտ­նա­բե­րած, օգ­տա­գոր­ծած եւ մշա­կած են տե­ղաբ­նիկ­նե­րը: ...

Երեւանի Անուանի “Տէրեան” Ճաշարանի Յաջողութեան Պատմութիւնը

"Տէրեան" ճաշարանը “Սո­ւի­րա­հա­յե­րը շատ աշ­խոյժ են, աշ­խա­տա­սէր ու պա­տաս­խա­նա­տու: Ա­նոնք աշ­խա­տան­քի նկատ­մամբ նոր մշա­կոյթ, նոր վե­րա­բեր­մունք բե­րին Հա­յաս­տան”․ Հ­րա­նուշ ...

Այսօր Մարտ 8 է․ Հայաստանի Մէջ Կանանց Տօնը Մեծ Շուքով Կը Նշուի

Ազատութեան հրապարակ, 8 Մարտ 2016  Այսօր Մարտ 8 է` կանանց միջազգային օրը։ Ան որպէս կանանց միջազգային օր հաստատուած է 1910-ին, մէկ տարի անց` սկսած են տօնելու: Հայաստանի մէջ օրը կը նշուի 1919-էն ի վեր: ...