month : 02/2017 83 results

Հալէպը Չլքած Միակ Հիւպատոսը՝ Տիգրան Գէորգեանը

Մարի Թարեան Ռումբերու պայթիւններուն տակ, առանց ելեկտրականութեան ու ջուրի, առանց սիրելի կնոջ, երեխաներուն, եւ կեանքը մազէ կախուած` Հալէպի մէջ մնացած միակ դիւանագէտը, որ այդպէս ալ չլքեց իր ...

Azerbaijani Serviceman Captured by NKR Forces as Azerbaijan Attempts to Penetrate LoC

STEPANAKERT, NKR (A.W.)—An Azerbaijani serviceman was captured by Armenian forces after Azerbaijani forces attacked the northern direction of the Nagorono-Karabagh (Artsakh/NKR) Line of Contact (LoC) near Talish. According to a press statement released by the NKR Ministry of Defense, the Azerbaijani Army attempted to penetrate the LoC at ...

“Very superstitious…writing on the wall…”

I have this fear that when I have a deep desire or longing for something If I say it out loud I may jinx it someone else might want it and worse yet, get it before I do, or by stating it, I’ve started a mythical countdown that everyone knows about so if I don’t achieve right away I may as well tuck my tail between my legs and shelf ...