day : 02/10/2017 3 results

Եւրոմիութիւնը Պատրաստ է Ստորագրելու Հայաստանի Հետ Նոր Համապարփակ եւ Ընդլայնուած Գործընկերութեան Համաձայնագիրը. Եոհաննէս Հան

Այս տարին կարեւոր տարի է Եւրոմիութիւն-Հայաստան յարաբերութիւններուն համար, եւ Եւրոմիութիւնը պատրաստ է ստորագրելու Հայաստանի հետ նոր Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագի...

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը Ունեցաւ Իր Նոր Կայքէջը

Ար­դիա­կա­նու­թեան եւ ար­հես­տա­գի­տա­կան նո­րա­րա­րու­թեան ըն­ձե­ռած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը քարոզչական լաւ գոր­ծիք մըն են: Հպարտութեամբ եւ գոհունակութեանբ կը յայտնենք, որԹորո...

Yerevan Plans More Arms Acquisitions In 2018

(Azatutyun). The government plans to considerably increase its defense spending next year in order to purchase more weapons and ammunition for Armenia’s armed forces, Defense Minister Vigen Sargsian said on Monday. Sargsian declined to specify the types and sources of that weaponry. “I prefer to show weapons during military parades,” he ...