day : 25/11/2017 1 result

Ռան Թորոսեան Վարձուած Է Թուրքիոյ Ի Նպաստ «Փի. Ար. »-ի Համար. Արդեօք Ան Իսկապէս Հա՞յ Է

Յարութ Սասունեան Medium.com կայքին վրայ տեղադրուած Լուիզ Նոյի երկու յօդուածները կը բացայայտեն, որ Ռան Թորոսեան պայմանագիր կնքած է` ներկայացնելու Թուրքիան, ըլլալով անոր «Փի.Ար» (PR-public relations) ...