day : 03/03/2019 2 results

Interview With ARS Armenian Private School’s 40th Anniversary Telethon Committee Members

 More than four decades ago, a group of like-minded Armenians came together and decided that in this new country, far from their homeland, they would set out to preserve their language, culture and heritage, ensuring that future generations could maintain their complete identity. Today, their legacy lives on.  As we celebrate ARS ...

Այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին Կը Տօնէ Բարեկենդանը, Իսկ Վաղը Կը Սկսի Մեծ Պահքի Շրջանը

Երեւանի մէջ կազմակերպուած Բարեկենդանի երթէն պատկեր մը։ Հայ Առաքելական եկեղեցին Բուն Բարեկենդանը այս տարի կը տօնէ Մարտ 3ին։ Բարեկենդանին կը յաջորդէ 40 օրեայ պահքի շրջանը՝ մինչեւ Սուրբ Յարու...