day : 19/03/2020 4 results

Stuck At Home For 3 Weeks? Here’s What You Can Do.

Have you recently found yourself on a 3-week long vacation from the social world, where you can stay home and miss out on absolutely NOTHING? Where you can save lives by sitting at home? Where ALL activities and programs that usually steal your time have been cancelled, yet life is continuing its normal path? Where you suddenly have an unimagina...

All Roads Lead to Armenia: How Toronto-Armenian Singer Eileen Herosian Found Home(land)

Eileen Herosian performing at the Aram Khachaturian house-museum in 2018 (Photo courtesy of Eileen Herosian) By Rupen Janbazian In her late 20s, Iran-born, Toronto-based Eileen Herosian felt like she needed a change. After working in a pharmaceutical company for about two years, she decided that she wanted to do something completely ...

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը Կը Հաստատէ Օժանդակութեան Հեռաձայնի Գիծ և Ե-նամակի Հասցէ՝ Կարիքաւորներու Համար

Սիրելի Հայրենակից, Հաւաքական մեր ուժը ի մի բերելով, կը յուսանք դուրս գալ COVID-19 համաճարակի ստեղծած ահազանգային կացութենէն: Այս իմաստով, ձեզի կը վստահեցնենք, որ գաղութիս ամէնավտանգուած անդ...

ACC Establishes Support Phone Line and Email For Community Members In Need

Dear members of the Armenian Community Center of Toronto, We are committed to working together to ensure we get through the COVID-19 pandemic. We have established a support phone line and email address to help those in need on a priority basis. If you are age 60+, have disabilities or chronic disease, or have fallen ill, and do not have ...