day : 01/07/2021 4 results

Pope Francis Holds Meeting with His Holiness Aram I, Other Christian Leaders of Lebanon

Pope Francis with Lebanon’s Christian leaders Pope Francis and Lebanon’s Christian leaders began a summit on Thursday to discuss how religion can help the country overcome its worst crisis since its civil war ended in 1990, Reuters reports. Pope Francis held a meeting with Aram I, Catholicos of Cilicia of the Armenians, Cardinal ...

Տասը Տարուան Ընդմիջումէն Ետք` ՀՄԸՄի Սուրիոյ Մասնաճիւղերը Տողանցքով Վերականգնեցին Միութեան Կենսունակ Ու Պայծառ Երթը

«Գանձասար»,-  Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Տ. Մա­սիս Սրբ. Եպս. Զօպ­ու­եա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ՀՄԸՄի Սուր­իոյ Շրջ. Վար­չու­թեան, 27 Յու­նիս 2021-ին, 10 տա­րի­նե­րու ...

Armenia-Canada Cooperation Has Huge Potential for Development: Pashinyan Congratulates Trudeau On Canada Day

The Armenia-Canada cooperation has great potential for further development, Aremnia’s acting Prime Minister Nikol Pashinyan said in a message to Canada’s Prime Minister Justin Trudeau on the occasion of Canada Day. “The friendly relations between our two countries have always been based on shared values and mutual respect. The vibrant ...

One Of The Oldest Wine Producing Countries Growing Grapes In Conflict Zones; The Reemergence Of Armenia

Novarank Monastery in the Vayots Dzor Province of Armenia, GETTY By  Cathrine Todd (Forbes)- For many wine producers, harvesting the grapes is the most stressful time period as it can make or break the future of potential wines. Some harvests are easier than others with enough time to gather the grapes with the days and nights going ...