day : 31/01/2022 3 results

Armenia and Canada United by Strong Ties and Common Values – MFA

(Armradio)- Despite the geographical distance, Armenia and Canada are united by strong ties and common approaches based on the common values of democracy, protection of human rights, and the rule of law, the Armenian Foreign Ministry said in a statement on the 30th anniversary of diplomatic relations between the two countries. “On January ...

ANCC Statement on the 30th Anniversary of Diplomatic Relations Between Canada and Armenia

Today, the Armenian National Committee of Canada (ANCC) issued the following statement on the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Canada and Armenia; “On January 31st, 1992, Canada and Armenia officially established diplomatic relations, paving the way to a path of ever-growing bilateral ties rooted in ...

Քեսապի Հերոս Ովսիա Սաղտըճեանի Կեանքն Ու Սխրագործութիւնները Բովանդակող` «Քեսապի Տային» Գիրքը Հասանելի Է Թորոնթոհայ Ընթերցասէրներուն

ՔԵՍԱՊԻ ԴԻՒՑԱԶՆ ԶԱՒԱԿԸ, ՈՐ ԴԺՆԴԱԿ ՕՐԵՐՈՒՆ, ԻՐ ՀԱՅԿԵԱՆ ՔԱՋՈՒԹԵԱՄԲ ՓԱՅԼԵՑԱՒ, ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ ՄԸ ԹՈՂԵԼՈՎ ԻՐ ԵՏԻՆ, ՈՒ ԵՂԱՒ ԻՐԱՒ ՀԱՅՐԸ ԲՈԼՈՐ ՈՐԲԵՐՈՒՆ, ԼԻ` ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԵԱՄԲ ՈՒ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԵԱՄԲ, ՈՐՈՆՑ ...