Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան (ձախ) եւ Լուսին Ժամկոչեան-Փալանճեան (աջ)