Հարցազրոյց Վիգէն Չըթըրեանի հետ


Հայկ. Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն. «Մտա­ւո­րա­կան գետ­նի վրայ պէտք մեր գոր­ծը շա­րու­նա­կենք« ահ­ռե­լի մեծ գործ ու­նինք»

Թրքա­հա­յու­թիւն. «Հայ­կա­կան հար­ցը կա­րե­ւոր լծակ է Թուր­քիոյ յա­ռաջ­դի­մու­թեան մէջ»

Լրագ­րող, քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան եւ Ժը­նե­ւի Հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Դոկտ․ Վի­գէն Չը­թը­րեան վեր­ջերս կը գտնո­ւէր Թո­րոն­թօ: «Թո­րոն­թո­հայ»ի խմբա­գիր Կա­րին Սաղ­տը­ճեան ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­լով հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ա­նոր հետ՝ Թուր­քիոյ հա­յու­թեան, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան մա­սին:

Ստո­րեւ հար­ցազ­րոյ­ցին Ա­ռա­ջին մա­սը․

Հար­ցազ­րոյ­ցը վա­րեցª Կա­րին Սաղ­տը­ճեան

 

Կ.Ս- Ընդ­հան­րա­պէս բա­ւա­կան գրած էք Թուր­քիոյ հա­յու­թեան ի­րա­կա­նու­թեան մա­սին։ Հե­տաքրք­րա­կան է ի­մա­նալ՝ ինչ­պէ՞ս ­կը բնո­րո­շէք (define) Թուր­քիոյ հա­յու­թիւ­նը։ Դուք զանոնք սփիւռ­քա­հայ կը նկա­տէ՞ք­ ի­րենց եր­կու տե­սակ­նե­րով՝ պոլ­սա­հա­յեր եւ իս­լա­մա­ցած­ներ։

Վ.Չ – Պոլ­սա­հա­յե­րը կը խոր­հին, որ ի­րենք սփիւռ­քա­հայ չեն, կը խրտչին այս բա­ռէն։ Ի­րենք կ­՛ը­սեն, որ «մենք սփիւռ­քա­հայ չենք, մենք հոս մնա­ցած ենք, մենք չենք սփռո­ւած»։ Ի­րենք ձե­ւով մը օս­մա­նեան Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կ­՛ապ­րէին։ Ի­րենք հոն օ­տար չէին զգար, տու­նէն դուրս չէին զգար։ Օս­ման­ցի­նե­րը Պո­լի­սը գրա­ւե­լէն ան­մի­ջա­պէս յե­տոյ հա­յե­րը հոն հաս­տա­տո­ւած են, ա­տոր հա­մար ի­րենք ի­րենց շատ հան­գիստ կը զգան, ան­շուշտ բա­ցի գա­ւառ­նե­րէն ե­կած պան­դուխտ­նե­րը։ Սփիւռք հաս­կա­ցու­թեան մէջ սփռո­ւե­լու գա­ղա­փա­րը կայ։ Սփիւռ­քի դա­սա­կան սահ­մա­նու­մը (definition) այն է, որ դուն traumatic բա­նի մը պատ­ճա­ռով սփռո­ւած ես։ Այս բնո­րո­շու­մով ի­րենք ի­րա­ւունք ու­նին, ո­րով­հե­տեւ ի­րենք cataclysmի պատ­ճա­ռով Պո­լիս չեն գա­ցած։

Կան նաեւ ար­դի բնո­րո­շում­ներ, ո­րոնք ո­րե­ւէ տե­սա­կի գաղթ (migration) սփիւռք (diaspora) կը նկա­տեն, ո­րուն հա­մար ըն­կե­րա­բա­նու­թեան մէջ բա­նա­վէճ կայ։

Իսկ ու­րիշ­ներ կ­՛ը­սեն, որ “ա­յո, դուք չէք սփռո­ւած cataclysmի պատ­ճա­ռով, բայց հի­մա որ հոն էք cataclysm ե­ղած է, եւ դուք ձեր հո­ղին վրայ չէք եւ հան­գիստ չէք։ Դուք նման էք այն մար­դոց, ո­րոնք սփռո­ւած են ա­ղէ­տէն ետք”։ Քա­նի որ Պոլ­սոյ ա­ռա­ջո­ւան հա­մայն­քը հոն չէ մնա­ցած, այ­սօ­րո­ւան Պոլ­սոյ հա­մայն­քը մար­դիկ են«,ո­րոնք որբ ե­ղած են, կամ գա­ւառ­նե­րէն ե­կած են Պո­լիս եւ ի վեր­ջոյ հո­ղէն դուրս են եւ այ­լեւս ի­րենց եր­կի­րը չէ։ Այն­պէս որ տար­բեր մօ­տե­ցում­ներ կան, բայց ա­մէն պա­րա­գա­յի, ի­րենք հան­գիստ չեն զգար սփիւռք բա­ռին հետ։

 

Կ․Ս -Կար­ծեմ Հրանդ Տինքն ալ այդ գա­ղա­փա­րին էր, որ ի­րենք տա­կա­ւին հո­ղին վրայ են։

Վ․Չ  -Ա­յո, ի­րենք այդ հո­ղին վրայ կ­՛ապ­րին, բայց Ե­ղեռ­նէն ետք ի­րենք այդ հո­ղին քա­ղա­քա­ցին չեն ալ։ Թուր­քիոյ մէջ կայ ե­րեք շերտ հայ․

ա․ Պոլ­սա­հա­յե­րը, ո­րոնք ցե­ղաս­պա­նու­թե­նեն ետք հոն մնա­ցին։ Կար նաեւ Իզ­մի­րի հա­յու­թիւ­նը, որ թուրք-յու­նա­կան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ջար­դո­ւե­ցաւ եւ քշո­ւե­ցաւ քա­ղա­քէն։ Պո­լի­սը միակ տեղն է, ուր կան հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­ներ եւ դպրոց­ներ։ Ան­կէ դուրս՝ Իս­կան­տա­րու­նի, Կե­սա­րիոյ ե­ւայլն՝ կան 6 գոր­ծող ե­կե­ղե­ցի­ներ, իսկ Պո­լի­սոյ մէջ 30-35 հատ։ Պո­լի­սը միակն է, ուր դպրոց­ներ կը գոր­ծեն։ Պոլ­սոյ մէջ մա­սա­յա­կան տե­ղա­հա­նու­թիւն տե­ղի չու­նե­ցաւ, ո­րուն պատ­ճա­ռով ալ հա­յե­րը մնա­ցին, սա­կայն ճնշու­մը մնաց ի­րենց վրայ։

բ․ ­Հա­յեր, ո­րոնք Պո­լի­սէն դուրս հայ եւ քրիս­տո­նեայ մնա­ցած են, օ­րի­նակ Վա­քըֆ­լիի, Իս­քան­տա­րու­նի մէջ կան փոքր հա­մայնք­ներ, ո­րոնք ու­նին ե­կե­ղե­ցի։ Կե­սա­րիոյ մէջ կայ միայն ե­րեք հայ ըն­տա­նիք, ո­րոնք ե­կե­ղե­ցին կը պա­հեն։ Տիգ­րա­նա­կեր­տի մէջ ալ կայ եւ շրջա­կայ գիւ­ղե­րուն մէջ։

գ․ ­Յե­տոյ կու գան իս­լա­մա­ցած հա­յե­րը․ ա­նոնց մէջ ալ կայ ու­րիշ խումբ մը, որ համ­շէ­նա­հա­յե­րը են, ո­րոնք թէեւ իս­լա­մա­ցած են, բայց ու­նին ի­րենց բար­բա­ռը, յատ­կա­պէս լեռ­նա­յին շրջան­նե­րու մէջ ապ­րող­նե­րը։

Թուր­քիոյ հա­յու­թիւ­նը բարդ կա­ռու­ցո­ւածք ու­նի, ա­մէն մէ­կը իր պայ­ման­նե­րը կ­՛ապ­րի։

 

Կ․Ս -Ի՞նչ­ է ձեր կար­ծի­քը իս­լա­մա­ցած հա­յե­րու ա­պա­գա­յի պատ­կա­նե­լիու­թեան մա­սին: Հայ ազ­գի գո­յա­թիւ­նը հիմ­նո­ւած է հիմ­նա­կա­նօ­րէն լե­զո­ւի եւ կրօն­քի վրայ։ Ե­թէ այդ հա­տո­ւա­ծը այս եր­կու բնո­րո­շիչ­ներն ալ չու­նի, կը կար­ծէք որ հե­ռան­կար մը կա՞յ ­զա­նոնք հայ­կա­կան ազ­գա­յին միա­ւո­րին մէջ ըն­դու­նե­լու։

Վ․Չ – Ճիշդ է, որ հա­յու­թեան հիմ­նա­կան եւ ա­մե­նա­մեծ ո­րո­շի­չը (markerը)« ե­ղած է ե­կե­ղե­ցին։ Մին­չեւ 1908ի Յե­ղա­փո­խու­թիւ­նը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ հա­յու­թիւ­նը ներ­կա­յաց­նո­ղը ե­ղած է ե­կե­ղե­ցին։ Ցա­րա­կան կայս­րու­թեան մէջ դար­ձեալ ե­կե­ղե­ցին էր։ 1908էն ետք կու­սակ­ցու­թիւնն էր՝ հիմ­նա­կա­նը Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը, որ Ե­րիտ­թուր­քե­րու հետ հիմ­նա­կան interlocutor-ն­ էր։ Այս փո­փո­խու­թիւ­նը շեշ­տը դրաւ կրօ­նէն դէ­պի ազգ ան­ցու­մի գա­ղա­փա­րին վրայ, ո­րուն մէջ լե­զուն շատ մեծ դեր ու­նի։ Բայց լե­զուն միա­կը չէ, ոչ ալ կրօ­նը միակն է հա­յու­թեան վճռո­րո­շե­լու տո­ւեալ­նե­րը։ Կան ու­րիշ markerներ՝ նո­ւազ կա­րե­ւոր, բայց կան։ Կայ մշա­կոյթ, սո­վո­րու­թիւն­ներ, բար­քեր ե­ւայլն։

Այ­սօր ի­րա­կա­նու­թիւն է, որ սփիւռ­քա­հա­յու­թեան մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը ե­կե­ղե­ցի յա­ճա­խող չէ, ոչ ալ՝ հա­յա­խօս: Ես վստահ չեմ որ ամ­բողջ սփիւռ­քա­հա­յու­թիւ­նը ինք­զինք կը սահ­մա­նէ իբ­րեւ Քրիս­տո­նեայ:

 

Կ․Ս – Ու­րեմն՝ ինչ­պէ՞ս ­կը սահ­մա­նես պատ­կա­նե­լիու­թիւ­նը։

Վ․Չ – Հիմ­նա­կա­նը ինք­նա­գի­տակ­ցու­թիւնն է (self consciousness)։ Ե­թէ դուն գի­տակ­ցու­թիւ­նը ու­նիս, որ դուն այդ խում­բին կը պատ­կա­նիս, ու­րեմն՝ ես։ Պատ­ճառ­նե­րը շատ կրնան ըլ­լալ, շատ բարդ կրնան ըլ­լալ։ Օ­րի­նակ, ես գի­տեմ մար­դիկ, որոնք ոչ ի­րենց ա­նու­նը հայ­կա­կան է, ոչ դէմ­քը հայ­կա­կան է, ոչ հա­յե­րէն կը խօ­սին, բայց ինձ­մէ ա­ւե­լի հայ­կա­կան բա­նե­րու մէջ են Ժնե­ւի մէջ: Ժա­մա­նակ կու տան,  կը պայ­քա­րին, յանձ­նա­ժո­ղով­նե­րու մէջ են։ Կան շատեր, որոնք կը կար­ծեն զտա­րիւն հայ ըլ­լա­լը ա­ւե­լի ու­ժեղ է, քան կէս հայ-կէս տա­նի­մար­քա­ցի, կամ կէս հայ-կէս անգ­լիա­ցի։ Հայ­կա­կա­նը շատ ծանր եւ բարդ ինք­նու­թիւն է:

Իսկ իս­լա­մա­ցած հա­յե­րու մա­սին խօսքս վեր­ջաց­նե­լով՝ ը­սեմ, որ ե­թէ ե­կե­ղեց­ւոյ տե­սան­կիւ­նէն նա­յինք, ի­րենք հայ չեն, ե­թէ աշ­խար­հիկ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան հաս­կա­ցու­թեամբ նա­յինք, ան­շուշտ ի­րենք կրնան հայ ըլ­լալ, ե­թէ ո­րոշ շփում­ներ ստեղ­ծենք, մշա­կու­թա­յին կա­պեր հաստատենք։

 

Կ․Ս -Կրնայ ըլ­լալ, որ 21րդ ­դա­րուն ազ­գը բնո­րո­շող ո­րո­շիչ­նե­րը կրնան փո­խո­ւիլ, բայց պէտք է ըն­դու­նիլ, որ մին­չեւ հի­մա մեր ազ­գը ազգ պա­հած են այս եր­կու տո­ւեալ­նե­րը։ Հա­ւա­նա­բար, հի­մա ե­թէ ձե­զի պէս մտա­ծող­ներ շատ ըլ­լան, եւ այդ մտա­ծո­ղու­թիւ­նը գե­րիշ­խէ միւս մտա­ծո­ղու­թեան վրայ, ա­պա­գա­յին ա­նոնք ձե­ւով մը պի­տի հա­մար­կո­ւին (integrate) հա­յու­թեան մէջ։

Վ․Չ – Ես ձե­զի իմ մօ­տե­ցումս ը­սեմ․ Ես հան­դի­պած եմ քա­նի մը իս­լա­մա­ցած հա­յե­րու, թէ դուր­սը եւ թէ այն­տեղ՝ հո­ղի վրայ։ Այս մար­դիկ ին­ծի պատ­մած են ի­րենց ըն­տա­նի­քին, ի­րենց հօր, մեծ հօր, մեծ մօր պատ­մու­թիւ­նը եւ այդ­չափ ծանր է։ Կրնաք ե­րե­ւա­կա­յել, որ այդ մար­դիկ ապ­րած են ի­րենց գիւ­ղին մէջ, քա­ղա­քին մէջ եւ գի­տեն ո՞ր ­քիւրտ ա­ղան բռնա­բա­րած է ի­րենց մեծ մայ­րը, ի­րենց հայ­րը սպան­նած է, ի­րենց հո­ղը գող­ցած է եւ ի­րենք հոն մեծ­ցած են եւ ապ­րած։ Եւ այդ մար­դը ին­ծի կ­՛ը­սէ, որ ես կ­՛ու­զեմ հայ ըլ­լալ, բայց ես չեմ ու­զեր իս­լա­մը ձգել։ Կրնա՞ս­ այդ մար­դը չըն­դու­նիլ: Ե­թէ այդ մար­դիկ հի­մա կ­՛ը­սեն՝ “Մենք այդ­քան տա­ռա­պած ենք, հի­մա կ­՛ու­զենք գիտ­նալ մեր ար­մատ­նե­րը ուր­կէ են, բայց քիչ մը ին­ծի ժա­մա­նակ տուր, հի­մա չեմ կրնար իս­լա­մը մէկ կողմ դնել”, պէտք չ­՞է ժա­մա­նակ տալ:

 

Կ․Ս – Ան­շուշտ ոչ բո­լո­րին, շա­տեր կան, ո­րոնք չեն ըն­դու­նիր։

Վ․Չ  -Ան­շուշտ, ով որ կ­՛ու­զէ։

 

Կ․Ս -Բայց հա­ւա­նա­բար Հայ Ե­կե­ղե­ցին պի­տի պա­հան­ջէ քրիս­տո­նէու­թեան ըն­դու­նու­մը։

Վ․Չ – Ան­շուշտ, ե­կե­ղե­ցին ալ ու­նի իր օ­րէնք­նե­րը։ Ե­կե­ղե­ցիի տե­սան­կիւ­նէն, ե­թէ ա­նոնք քրիս­տո­նէու­թիւ­նը չըն­դու­նին, ե­կե­ղե­ցիին մաս չեն կազ­մեր։ Ա­նոնք ալ պէտք է ընտ­րեն։ Բայց պէտք է նաեւ ի­րենց ժա­մա­նակ տանք։ Կրնայ ըլ­լալ մար­դը այ­սօր կ­՛ու­զէ Հա­յաս­տան եր­թալ,  Էջ­միա­ծի­նը տես­նել, բայց հի­մա դեռ պատ­րաստ չէ ա­մէն ին­չը ձգե­լու, իր յի­սուն տա­րո­ւան ապ­րած կեան­քը։ Օ­րի­նակ մը տամ՝ Տիգ­րա­նա­կեր­տի ե­կե­ղե­ցիին մէջն էինք, մէ­կը կար, որ ե­կե­ղե­ցիին հոգ կը տա­նէր։ Ան հա­յա­ցած էր, քրիս­տո­նէու­թիւ­նը ըն­դու­նած եւ Ար­մէն ա­նու­նը կը կրէր, բայց հա­յե­րէն չէր գի­տեր։ Ա­նոր տղան՝ Հա­սա­նը ե­կաւ, որ մե­զի թանգ­մա­նէ հօր ը­սած­նե­րը։ Ա­մառ էր, Ռա­մա­տա­նի շրջան։ Սուրճ բե­րին, բո­լորս ա­ռինք, բայց Հա­սա­նը չա­ռաւ․ ան ծոմ կը պա­հէր։ Զար­մա­ցայ․ տղան իս­լա­մա­կան օ­րէնք­նե­րուն կը հե­տե­ւէր, իսկ հայ­րը քրիս­տո­նեայ դար­ձած էր։ Յե­տոյ Հա­սա­նին հար­ցու­ցի՝ ՙԻ՞նչ է կե­ցո­ւածքդ, որ հայրդ քրիս­տո­նեայ դար­ձած է։ Ան ը­սաւ՝ “կը խոր­հիմ, որ լաւ բան է, բայց իր ա­պա­հա­վու­թեամբ մտա­հո­գո­ւած եմ”։ Տե­սա՞ք տ­ղան ի՛նչ կ­՛ը­սէ, որ հօր հա­մար ու­րախ է, բայց ինք հոն չէ, ինք ու­րիշ տեղ է, ինք­զինք ա­ւե­լի քիւրտ կը զգայ, քրտա­կան պայ­քա­րի մէջ է, իս­լա­մի մի­ջո­ցով կը փոր­ձէ ինք­նու­թիւ­նը ո­րո­շել, բայց հօր հա­մար թէեւ ու­րախ է,« բայց՝ մտա­հոգ։

 

Կ․Ս – Կր ­կար­ծէ՞ք, որ ե­թէ Էր­տո­ղա­նի վար­չա­կար­գը փո­խո­ւի եւ թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը ա­ւե­լի ժո­ղովր­դա­վար դառ­նայ,  հա­յե­րը, նե­րա­ռեալ իս­լա­մա­ցած­նե­րը, կրնան քա­ղա­քա­կան դեր ու­նե­նալ Թուր­քիոյ մէջ։

Վ․Չ – Տե­սէ՛ք, հա­յե­րը 70 մի­լիոն թրքա­կան պե­տու­թեան մէջ շատ քիչ են։ Բայց երբ Թուր­քիան սկսաւ բա­ցո­ւելու, մէկ հո­գի խօսք ա­ռաւ, որ Հրանդ Տինքն էր, – ան­շուշտ ինք մի­նա­կը չէր, կա­յին նաեւ մտա­ւո­րա­կան­ներ, ո­րոնք գիր­քե­րու վրայ կ­՛աշ­խա­տէին, ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներ կ­՛ը­նէին, միու­թին­նե­րու մէջ էին,- եւ ան թուրք հա­սա­րա­կու­թեան մէջ որ­քա՛ն ­բան փո­խեց։ Ա­նոր յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան ժա­մա­նակ այ­քան մեծ թի­ւով մարդ հա­ւա­քո­ւի­լը փոքր բան չէ Թուր­քիոյ մէջ։ Ատ­կէ ա­ռաջ ոչ-պե­տա­կան հա­ւաք միայն 1978ին կազ­մա­կեր­պո­ւած է, երբ Մա­յիս մէ­կի ա­ռի­թով ցոյ­ցի ա­տեն ա­նոնց վրայ կրա­կած են եւ՝ ե­րե­սուն հո­գի սպան­նած։ Հրան­դի ը­րա­ծը թրքա­կան քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ մեծ տեղ ու­նի, ոչ միայն հա­յե­րու հա­մար, այլ նաեւ՝  Թուր­քիոյ ժո­ղովր­դա­վաց­ման մէջ։ Թէեւ հա­յե­րը շատ փոքր թիւ են,  եւ հա­կա­ռակ ա­նոր որ ոչն­չա­ցո­ւած են եւ հի­մա ճնշո­ւած, դեռ մեծ դեր ու­նին եւ ը­սե­լիք ու­նին։ Ես կը խոր­հիմ, ե­թէ Թուր­քիան այդ ուղ­ղու­թեամբ պի­տի եր­թայ, հայ­կա­կան հար­ցը պի­տի մնայ եւ ար­ծար­ծո­ւի։ Հայ­կա­կան հար­ցը կա­րե­ւոր լծակ է Թուր­քիոյ յա­ռաջ­դի­մու­թեան մէջ։ Ինչ­պէս կրնաս երկ­րի մը մէջ ը­սել, որ ես ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն կ­՛ու­զեմ եւ մէ­կու­կէս մի­լիոն մար­դոց դրա­մը եւ ու­նե­ցո­ւած­քը գող­ծած ես եւ ա­տոր մա­սին չես խօ­սիր։

 

Կ․Ս- 100ա­մեա­կէն ետք Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­ռան­գու­թիւ­նը ինչ­պէ՞ս ­պի­տի ար­ծար­ծենք։ Կը կար­ծէ՞ք, որ դեռ պէտք է ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տինք․ կամ պէտք է օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով եր­թանք, ինչ­պէս կարգ մը կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ եւ ան­հատ­ներ կ­՛ը­նեն։

Վ․Չ  -Շատ դժո­ւար հարց է, պա­տաս­խա­նը չու­նիմ։ Քա­նի մը տա­րի ա­ռաջ կը կար­ծէի ու­նիմ պա­տաս­խա­նը, բայց հի­մա պայ­ման­նե­րը փո­խո­ւե­ցան։ Ա­ռա­ջին յի­սուն տա­րին մենք չխօ­սե­ցանք ա­տոր մա­սին, քա­նի որ լսող չկար, յե­տոյ 1965ին սկսանք շատ կրթո­ւած ձե­ւով մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը բարձ­րա­ձայ­նել, յե­տոյ դար­ձեալ մէ­կը ձայն չհա­նեց։ Ատ­կէ ետք ա­հա­բեկ­չու­թեան տաս­նա­մեակն էր, որ ա­հա­բե­կե­լով Հա­յաս­տա­նի հո­ղե­րը պի­տի ա­զա­տագ­րէինք։ Ան­շուշտ հո­ղե­րը չէինք կրնար ա­զա­տագ­րել, բայց գո­նէ հայ­կա­կան հար­ցը քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ բե­րինք, մա­մու­լը սկսաւ խօ­սե­լու ե­ւայլն։ Ատ­կէ ետք ե­կաւ այն տաս­նա­մեա­կը, երբ ա­ւե­լի օ­րի­նա­կան լո­պիս­տա­կան պայ­քա­ր սկսաւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու, Ֆրան­սա­յի, Գա­նա­տա­յի մէջ։ Այն ժա­մա­նակ ա­տի­կա շատ մեծ ի­մաստ ու­նէր, քա­նի որ այդ ժա­մա­նակ մենք թրքա­կան պե­տու­թիւնը խան­գա­րե­ցինք եւ ստի­պե­ցինք« որ կե­ցո­ւածք ըն­դու­նի։ Գո­նէ պե­տու­թիւ­նը եւ ա­նոնց մա­մու­լը յի­շեն, որ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն կայ։ Կա­րե­ւոր է Թուր­քիոյ վրայ ճնշում բա­նեց­նել։ Բայց Հրանդ Տինք եւ Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած զար­գա­ցում­նե­րը փաս­տե­ցին որ դուր­սէն ճնշման կա­րի­քը չկար։ Հրանդն ալ ա­տի­կա կ­՛ը­սէր,  չէ՞․ “Դուր­սէն ե­կած մի­ջամ­տու­թիւ­նը իր շա­հե­րը պի­տի փնտռէ, ոչ թէ մե­րը”։

Ես կը խոր­հէի, որ 100ա­մեա­կէն ետք մեր հիմ­նա­կան հար­ցը պի­տի ըլ­լայ Թուր­քիոյ ժո­ղովր­դա­վա­րա­ցու­մը, Թուր­քիոյ մէջ մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու յա­ռա­ջըն­թա­ցը, եւ մա­նա­ւանդ փոր­ձենք քայլ առ քայլ վե­րա­կանգ­նել այն ինչ որ քան­դո­ւած էր, այդ ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տինք։ Տեղ մը վե­րա­կանգ­նենք ե­կե­ղե­ցի, ո­րուն շուրջ մարդ հա­ւա­քո­ւե­ցաւ, ինչ­պէս Տիգ­րա­նա­կեր­տի մէջ։ Բայց երբ հի­մա Էր­տո­ղան ետ փա­կեց դռնե­րը, պա­տաս­խան չու­նիմ։ Բայց կը խոր­հիմ, որ դուր­սէն պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը շատ բան պի­տի չը­նէ։ Ամ­բողջ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը հրա­բու­խի մէջ է, Թուր­քիան կայ, քիւր­տե­րուն հար­ցը կայ, ա­րա­բա­կան եր­կիր­նե­րու ա­պա­գան կայ, Ի­րա­նը, Սէու­տա­կան Ա­րա­բիան, Ե­գիպ­տո­սը որ­քան պի­տի պա­հեն ի­րենց հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւ­նը։ Այդ բո­լո­րին մէջ մենք մեր հա­շիւ­նե­րը պէտք է լաւ ը­նենք, շատ նուրբ ի­րա­վի­ճակ է, շատ փո­փո­խա­կան, պէտք չէ սխալ ը­նենք։

 

Կ․Ս – Նե­րազ­գա­յին գետ­նի վրայ ի՞նչպէս պի­տի շա­րու­նա­կենք Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը յի­շո­ղու­թիւ­նը։ Ցարդ մեր ուղ­ղու­թիւնն էր զայն ու­սու­ցա­նե­լը, օ­տար պե­տու­թիւն­նե­րուն ճանչ­ցը­նել տա­լը։ 100ա­մեա­կէն ետք նո՞յն ­ձե­ւով պէտք է շա­րու­նա­կենք, թէ՞ տար­բեր ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տինք։

Վ․Չ  – Կը խոր­հիմ, որ մենք մտա­ւո­րա­կան գետ­նի վրայ պէտք մեր գոր­ծը շա­րու­նա­կենք, մենք ահ­ռե­լի մեծ գործ ու­նինք ը­նե­լու: Այդ narrativeը որ ու­նինք, փոր­ձած ենք ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու մի­ջո­ցով ներ­կա­յաց­նել, շատ ուշ սկսած ենք այդ աշ­խա­տան­քին. 80ա­կան, 90ա­կան­նե­րուն: Հիմ­նա­կան աշ­խա­տան­քը ե­ղած է այն, որ փոր­ձած ենք հա­մո­զել ըն­թեր­ցո­ղը, որ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը տե­ղի է ու­նե­ցած։ Բո­լոր գիր­քե­րը ա­տոր մա­սին են։ Թէեւ պատ­մա­կա­նօ­րէն այդ բո­լոր տո­ւեալ­նե­րը կա­յին նոյն Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նա­նա­կաշր­ջա­նէն՝ 1915-1919էն։ Մենք նոր բան մը չենք ներ­կա­յաց­ներ, 90ա­կան թո­ւա­կան­նե­րուն մենք այդ ար­խիւ­նե­րը հա­ւա­քե­ցինք եւ գիր­քի ձե­ւով ներ­կա­յա­ցու­ցինք։ Բայց այդ տո­ւեալ­նե­րը կա­յին, ա­նոնց մա­սին հա­յե­րը գի­տէին, անգ­լիա­ցի­նե­րը, գեր­մա­նա­ցի­նե­րը հա­ւա­քած եւ հա­ւա­քագ­րած են բո­լոր այդ փաս­տա­թու­ղե­րը: Թուր­քե­րը ի­րենք ը­րին, ռազ­մա­կան դա­տա­րա­նին հա­մար։ Այդ բո­լո­րը կա­յին, գիւտ չը­րինք։

Իսկ հի­մա պէտք է մտա­ծենք ա­ւե­լի հե­ռուն: Փո­խա­նակ փաս­տենք, որ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն էր, հասկ­նանք այդ ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­ճառ­նե­րը, թէ ուր­կէ ե­կած է, ինչ­պէս կապ ու­նի թրքա­կան կեան­քին հետ, Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հետ։ Ի վեր­ջոյ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ե­ղաւ օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ։ Այդ կայս­րու­թիւ­նը նոյն եր­կիրն է, ինչ որ այ­սօր Թուր­քիան, Սու­րիան, Ի­րաքը, Լի­բա­նանը, Յոր­դա­նանը։ Ես կը խոր­հիմ, որ այդ դէպ­քը որ պա­տա­հած է․ ազ­դած է ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրայ։ Մին­չեւ ցարդ չենք ու­սում­նա­սի­րած զայն։ Ե­թէ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մա­սին գիրք մը առ­նենք, կը տես­նենք, որ հա­յե­րը չկան, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն չէ ե­ղած, Տէր Զօր չկայ։ Մենք պէտք է փոր­ձենք այդ բո­լո­րը ու­սում­նա­սի­րել։ Մտա­ւո­րա­կան ահ­ռե­լի աշ­խա­տանք կայ։ Այս պատ­մու­թիւ­նը այն­քան մեծ է, որ հսկա­յա­կան աշ­խա­տան­քի կը կա­րօ­տի։ Մին­չեւ հի­մա միայն փինք-փոնկ խաղ­ցած ենք՝ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն էր, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն չէր։

 

Կ․Ս – Դուք կը քա­ջա­լե­րէ՞ք­ որ ներ­կայ ու­սա­նող­նե­րը այս ճիւ­ղը ընտ­րեն եւ ու­սում­նա­սի­րեն։

Վ․Չ  -Ես կը խոր­հիմ, որ ահ­ռե­լի մեծ նիւթ է, ո­րուն մէկ փոքր մա­սը ու­սում­նա­սի­րած ենք։ Յօ­դո­ւած մը գրած եմ վեր­ջերս,  polemicի մէջ եմ սու­րիա­ցի մտա­ւո­րա­կա­նի մը հետ, ուր փոր­ձե­ցի ը­սել, թէ  ին­չու ա­րաբ­նե­րը չեն յի­շեր Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ի­րենց յի­շո­ղու­թեան մէջ չկայ։ Ին­չո՛ւ ­չեն տե­սած այդ բա­նը, հա­կա­ռակ որ այդ հո­ղե­րուն՝ Սու­րիոյ, Ի­րա­քի, Յոր­դա­նա­նի վրայ պա­տա­հած է։ Այս պատ­մու­թիւ­նը, որ մենք կը պատ­մենք, թէ ա­րաբ­նե­րը մեզ ա­զա­տե­ցին, մենք եղ­բայր­ներ ենք, ի­րենց չեն գի­տեր, կամ չեն ու­զեր յի­շել (Պահ­սիզ­մի ժա­մա­նակ գո­ցե­ցին եւ չէր խօ­սո­ւեր այդ մա­սին)։

Ա­մե­նա­ցա­ւա­լի՛ն, գո­նէ դաս առ­նէինք մարդ­կու­թեան հա­մար, գո­նէ այդ մէ­կու­կէս մի­լիոն զո­հե­րէն բան մը սոր­վէինք, որ ու­րիշ կեան­քեր ա­զա­տէինք։ Իսկ ինչ որ կ­՛ըլ­լայ այ­սօր Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ, ինչ որ ե­ղաւ ե­զի­տի­նե­րու հետ, այն­քան ցա­ւա­լի էր, որ 100 տա­րի ա­ռաջ մե­զի պա­տա­հա­ծին դա­սե­րը մէ­կը չա­ռաւ։ Այդ վայ­րա­գու­թիւ­նը բա­ցատ­րու­թիւն չու­նի, ո­ճիր է։

 

Կ․Ս-Ինչ­պէ՞ս ­կը տես­նէք Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­յու­թեան ա­պա­գան։ Ընդ­հան­րա­պէս  կ­՛ը­սո­ւի, որ  վեր­ջա­ւո­րու­թեան սկիզբն է (It’s the beginning of the end): Կը կար­ծէք, որ այդ ուղ­ղու­թեամբ կ­՛եր­թայ։ Եւ ա­տոր զու­գա­հեռ Ա­րե­ւել­քի մէջ պի­տի ձե­ւա­ւո­րո­ւի՞ նոր տե­սա­կի սփիւռք մը:

Վ․Չ – Ա­սոնք եր­կու մեծ հար­ցեր են: Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­մայնք­նե­րը, որոնք ոչ միայն մօտ էին հո­ղին, այլ այն սե­րունդ­ներն են, ո­րոնք Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք վե­րապ­րած են, այլ նաեւ հա­մայնք­ներ են, ո­րոնք պատ­մա­կան դեր ու­նե­ցած են։ Օ­րի­նակ Ե­գիպ­տո­սը եւ Պարս­կաս­տա­նը Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն չեն ապ­րած, բայց շատ հին, հա­րուստ հա­մայնք­ներ ե­ղած են՝ ոչ միայն նիւ­թա­կան այլ նաեւ մտա­ւո­րա­կան գետ­նի վրայ։ Իսկ 20րդ ­դա­րու զար­գա­ցում­նե­րը, Նա­սե­րիզ­մը Ե­գիպ­տո­սի մէջ, յե­ղա­փո­խու­թիւնն ու պա­տե­րազ­մը Պարս­կաս­տա­նի մէջ, խեղ­դեց այդ հա­մայնք­նե­րը․ աղ­քա­տա­ցան, նօս­րա­ցան եւ հա­մայն­քը դա­տար­կո­ւե­ցաւ։ Լա­ւա­տես ըլ­լա­լը շատ դժո­ւար է, բայց յո­ռե­տես ալ պէտք չէ ըլ­լանք։ Պէտք է գի­տակ­ցինք, որ մե­զի հա­մար այդ հո­ղե­րը պատ­մա­կան հո­ղեր են, թէեւ Հա­յաս­տան չեն, բայց հոն ու­նինք հաիւ­րա­ւոր տա­րի­նե­րու պատ­մու­թիւն՝ ինչ­պէս Ե­գիպ­տո­սի, Պարս­կաս­տա­նի։ Մենք պէտք է հնա­րա­ւո­րու­թեան չափ պա­հենք այդ հա­մայնք­նե­րը, որ­քան որ կա­րե­լի է։

Ու­րիշ բան մըն ալ կայ, ո­րուն վրայ մենք չենք աշ­խա­տած։ Այդ հա­մայնք­նե­րը ոչ միայն կը նո­ւա­զին ի­րենց թի­ւով, այլ կարգ մը տե­ղեր կ­՛ա­ւել­նան ի­րենց թի­ւով։ Օ­րի­նակ՝ Ծո­ցի եր­կիր­նե­րուն մէջ ու­նինք հա­մայնք­ներ, ո­րոնք նոր կազ­մո­ւած են, ու­նին դպրոց, ե­կե­ղե­ցի, ինչ­պէս Քո­ւէյ­թը, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րը։ Ա­սոնց պէտք է ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նենք։ Ե­թէ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը այս փո­թո­րի­կէն վե­րապ­րի, մար­դիկ կրնան վե­րա­դառ­նալ։

 

Կ․Ս -Իսկ զա­նոնք կորսնց­նե­լով ի”նչ կը կորսնց­նենք՝՝ իբ­րեւ սփիւռք։

Վ․Չ  -Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­մայնք­նե­րը կորսնց­նե­լով, մենք կը կորսնց­նենք սփիւռ­քի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ, լրագ­րող­ներ, հա­յա­գէտ­ներ, հա­յա­խօս­ներ։ Ե­թէ ա­սոնք կորսնց­նենք, չեմ գի­տեր մնա­ցա­ծը ինչ­պէս կրնանք պա­հել։

 

Կ․Ս -Անց­նինք Հա­յաս­տան․ Այ­սօր հիմ­նա­կան ազ­գա­յին հար­ցը Ար­ցա­խի պահ­պա­նու­մը եւ մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ա­պա­հո­վումն է։ Ի՞նչպէս Ար­ցա­խը պի­տի նա­ւար­կէ շրջա­նա­յին ու­ժա­յին տար­բեր ուղ­ղու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ, որ­պէս­զի ինք­զինք հաս­տա­տէ իբ­րեւ ան­կախ հան­րա­պե­տու­թիւն։

Վ․Չ – Նախ, ես չեմ մտա­ծեր, որ Ղա­րա­բա­ղը Հա­յաս­տա­նէն ան­ջատ է։ Ղա­րա­բաղ-Հա­յաս­տան մէկ է։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կը վա­րո­ւին Ե­րե­ւա­նի կող­մէ, ոչ թէ Ղա­րա­բա­ղի։ Բո­լո­րը գի­տեն, որ Հա­յաս­տա­նի բա­նա­կը Ղա­րա­բա­ղի ու­ժե­րուն կող­քին սահ­մա­նը կը պա­հէ։ Իբ­րեւ վեր­լու­ծա­բան կրնամ ը­սել, որ Ղա­րա­բա­ղը պի­տի գո­յա­տե­ւէ այն սիս­տե­մին մէջ որ կայ, որ ինք Հա­յաս­տա­նի հետ է, մէ­կը միւ­սէն ան­ջատ չէ։ Եւ ե­թէ Հա­յաս­տա­նը պի­տի գո­յա­տե­ւէ, պի­տի գո­յա­տե­ւէ Ղա­րա­բա­ղի հետ։ Մէկ սիս­տեմ է՝ տնտե­սու­թիւ­նը, ռազ­մա­կան ծախ­սե­րը, բո­լո­րը ի­րա­րու կա­պո­ւած են։ Ար­տա­գաղ­թը նոյ­նիսկ ո­րոշ չա­փով կա­պո­ւած է այդ ի­րո­ղու­թեան հետ, որ Ղա­րա­բա­ղի քոնֆ­լիք­թի պատ­ճա­ռով ստեղ­ծո­ւած է:

Երկ­րորդ՝ Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը ար­դիւնք էր մէկ մեծ երկ­րա­շար­ժի, որ ե­ղաւ 80ա­կան­նե­րու վեր­ջը, որն էր Սո­վե­տա­կան Միու­թեան փլու­զու­մը։ Եւ ա­սի­կա միակ հա­կա­մար­տու­թիւ­նը չէր։ Այդ երկ­րա­շար­ժը տա­րօ­րի­նա­կօ­րէն, շատ ա­րագ կա­յու­նա­ցաւ։ Հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րու cycleէն ետք բա­ւա­կան ա­րագ կա­յու­նու­թիւն ստեղ­ծո­ւե­ցաւ․ նոր պե­տու­թիւն­ներ դուրս ե­կան Սո­վե­տա­կան ման­թո­յին տա­կէն։ Ես կը խոր­հիմ, որ այս կա­յու­նու­թեան ժա­մա­նակ ոչ Հա­յաս­տա­նը, ոչ Ազր­պէյ­ճա­նը խո­հե­մօ­րէն փոր­ձե­ցին լու­ծել հար­ցը։ Ծան­րու­թիւն մըն է, որ մենք կը կրենք Սո­վե­տա­կան փլուզ­ման եւ ան­կա­խու­թեան  տա­րի­նե­րէն եւ հի­մա շատ լաւ ա­ռիթ էր, մա­նա­ւանդ ազր­պէյ­ճան­ցի­նե­րուն հա­մար։ Ե­թէ ռազ­մա­վա­րա­կան մտա­ծող ու­նե­նա­յին հար­ցե­րը կը փոր­ձէին լու­ծել երբ ի­րենց լաւ վի­ճա­կի մէջ էին, երբ նաֆ­թը կար, դրա­մը կայ, ի­րենց ներ­քին կա­յու­նու­թիւ­նը կար։ Ես կը խոր­հիմ հի­մա դժո­ւար պի­տի ըլ­լայ լու­ծու­մը:

 

ԿՍԻ­րենք չեն ու­զեր Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը լու­ծել եւ քա­ղա­քա­կան լծակ որ­պէս կը գոր­ծա­ծեն։

Վ․Չ – ­Հե­ռա­տես քա­ղա­քա­կան գոր­ծի­չը հա­կա­մար­տու­թիւ­նը ան­լոյծ չի պա­հեր: Ե­թէ դուն մեծ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ես, եւ չես աշ­խա­տիր ընտ­րու­թե­նէ ընտ­րու­թիւն, այլ կ­՛աշ­խա­տիս քու ժո­ղո­վուր­դիդ ե­կող քսան տա­րո­ւան հա­մար, հե­ռուն կը մտա­ծես։ Պէտք է հասկ­նալ, որ Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը թէ՛ հա­յե­րուն եւ թէ ազր­պէյ­ճան­ցի­նե­րուն հա­մար ա­կան մըն է, որ մենք ժա­ռան­գե­ցինք․ այդ ա­կա­նը պէտք է վնա­սա­զեր­ծենք։ Եւ պէտք է մտա­ծենք ա­պա­գա­յի վտանգ­նե­րը ուր են։ Ես կը խոր­հիմ, որ ա­պա­գա­յին Ազր­պէյ­ճա­նի մէջ մեծ վտանգ­ներ կան։ Շատ ան­կա­յուն եր­կիր է։

 

ԿՍՀա­ւա­նա­բար Ռու­սիա է, որ կ­՛ու­զէ այս հա­կա­մար­տու­թիւ­նը սա­ռած մնայ։

Վ․Չ  – Ե­թէ եր­կու կող­մե­րը հա­մա­ձայ­նու­թեան գան, ռու­սե­րը չեն կրնար խան­գա­րել։

 

ԿՍԱպ­րի­լեան պա­տե­րազ­մը կը կար­ծէք, որ ներ­քին սպա­ռու­մի հա­մար էր։ Ե­թէ իս­կա­պէս Ազր­պէյ­ճան ու­զեց այս հար­ցը օր ա­ռաջ ի շահ ի­րեն լու­ծել։

Վ․Չ  -Եր­կուքն ալ ճիշդ են։ Ազր­պէյ­ճան կ­՛ու­զէ թէ զէն­քով հար­ցը լու­ծել եւ թէ այն ժա­մա­նակ ֆի­նան­սա­կան մեծ հար­ցեր կար, ցոյ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցած էին, կ­՛ու­զէր ու­շադ­րու­թիւն շե­ղել ու­րիշ տեղ։ Հա­կա­ռակ որ Ազր­պէյ­ճան տա­սը տա­րիէ զէնք զի­նամ­թերք կը կու­տա­կէ, եւ յստակ է, որ թէ թո­ւա­քա­նա­կով եւ թէ սպա­ռա­զի­նու­թեամբ ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը ու­նէր, բայց բան մը չկրցաւ ը­նել։ Եր­կու բլուր վեր­ցուց։ Տա­սը տա­րո­ւան զէն­քի կու­տա­կու­մին դի­մաց եր­կու բլուր, մեծ յաղ­թա­նակ չէ:

 

Կ․Ս- Ի՞նչն­ էր պատ­ճա­ռը, որ Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թիւ­նը փուլ չե­կաւ։ Իս­կա­պէս կռո­ւե­լու ու­նա­կու­թի՞ւնն­ էր։

Վ․Չ – Ես շատ պա­տե­րազմ­նե­րու վրայ աշ­խա­տած եմ եւ կը հա­ւա­տամ, որ պա­տե­րազ­մը զէն­քը չէ, այլ կռո­ւողն է։ Դուն կռո­ւող չես կրնար ստեղ­ծել դրամ դնե­լով վրան։ Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը կամ ու­րիշ­ներ որ­քան դրամ թա­փե­ցին Ի­րա­քի կամ Սու­րիոյ մէջ։ Չես կրնար մէկ խում­բէ բա­նակ ստեղ­ծել։ Ա­նի­կա պէտք է ու­նե­նայ իր ո­գին, պէտք է ու­նե­նայ հա­ւատք, գիտ­նայ ին­չու հա­մար կը կռո­ւի։ Ես կը խոր­հիմ, որ հայ­կա­կան կող­մը այդ բո­լո­րը ու­նի։ Կրնայ ըլ­լալ, որ ա­ւե­լի թոյլ է զէն­քի ա­ռու­մով, բայց 1992ին ալ թոյլ էր։ Մէկ բան փո­խո­ւած է․ հի­մա Ղա­րա­բա­ղի բո­լոր բար­ձունք­նե­րը հա­յե­րուն ձեռքն են, ա­ռաջ Շու­շին, Խո­ջա­լուն, Քել­բա­ջա­րը ա­զե­րի­նե­րուն ձեռքն էին: Առ այժմ ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը հա­յե­րուն է։ Ե­թէ ա­զե­րի­նե­րը շատ զէնք ու­նին, կրնան մէկ օր ա­ռաջ եր­թալ, իսկ յա­ջորդ օ­րը, յա­ջորդ ա­մի­սը ուր պի­տի ըլ­լան։ Բա­նա­կը, ինչ­պէս որ ը­սի, մի քա­նի հա­րիւր, մի քա­նի հա­զար տղա­ներ են, ո­րոնք պատ­րաստ են եր­թալու մին­չեւ վերջ, եւ գի­տեն պա­տե­րազ­մը միայն խրա­մա­տի մէջ նստիլ չէ« այլ խրա­մա­տէն դուրս ել­լել, յար­ձա­կում ը­նել։

2016ի ապ­րի­լեան փոր­ձա­ռու­թիւ­նը դաս էր բո­լո­րին, որ ա­ւե­լի լաւ է այդ ուղ­ղու­թեամբ չեր­թանք։ Կը խոր­հիմ, որ ազր­պէյ­ճան­ցի­նե­րը հասկ­ցան։ Հա­յե­րը շատ ա­ւե­լի գործ կրնան ը­նել հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Թող խօ­սին Ազր­պէյ­ճա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քի ուղ­ղու­թեամբ, հասկ­նան ի­րենց հո­գե­բա­նու­թիւ­նը, ա­նոնք ինչ­պէս կը մտա­ծեն, ինչ­պէս կը զգան եւ ա­տոր ուղ­ղու­թեամբ շար­ժինք։

 

Կ․Ս -Ինչ որ կը տես­նենք, social mediaի վրայ մա­նա­ւանդ, ի­րենք ա­տե­լու­թիւն կը սեր­մա­նեն այս խա­ղա­ղու­թեան տա­րի­նե­րուն։ Կը կար­ծեմ մենք ա­տե­լու­թիւն չէ որ կը սեր­մա­նենք ժո­ղո­վուր­դին մէջ, այլ հայ­րե­նա­սի­րու­թիւն կը սեր­մա­նենք։

Վ․Չ  -Իլ­համ Ա­լիե­ւը շատ խե­լա­ցի մարդ չէ, իս­կա­պէս ա­տե­լու­թեան վրայ կ­՛աշ­խա­տի, որ նոր պա­տե­րազ­մի պի­տի տա­նի։ Ա­տե­լու­թիւ­նը մէ­կու մը չ­՛օգ­ներ, կը կու­ռաց­նէ, չես գիտ­նար թշնա­միդ ով է։ Կան ազր­պէյ­ճան­ցի­ներ, ո­րոնք կը տա­ռա­պին այս յի­մար եւ կա­շա­ռա­կեր վար­չա­կազ­մէն։ Կան շատ ազր­պէյ­ճան­ցի­ներ, ո­րոնք դուրս կ­՛ել­լեն, մա­նա­ւանդ ա­նոնք, ո­րոնք դուրս կու գան ու­սա­նե­լու, ետ չեն վե­րա­դառ­նար։ Ես կը խոր­հիմ, որ կայ տեղ, որ ա­նոնց­մէ մէկ մա­սին հետ երկ­խօ­սու­թիւն կա­րե­լի է ստեղ­ծել, որ սկսինք փոր­ձել զի­րար հասկ­նալ։ Կան կարգ մը կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, ո­րոնք կ­՛աշ­խա­տին այդ ուղ­ղու­թեամբ, հան­դի­պում­ներ կը կազ­մա­կեր­պեն Թիֆ­լի­սի մէջ։ Փեր­ձենք ի­րա­րու հետ ձե­ւեր գտնել եւ այս հար­ցը լու­ծել ա­ռանց պա­տեր­զա­մի։

 

ԿՍՓրո­թո­քա­լա­յին փոր­ձի ձա­խո­ղու­թե­նէն ետք, ո՞րն­ է Թուր­քիոյ հետ յա­րա­բե­րե­լու յա­ջորդ ձե­ւը, ան­շուշտ Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան առ­կա­յու­թեան:

Վ․Չ – Դժո­ւար հարց է։ Մէկ բան կ­՛ակն­կա­լեմ, կը սպա­սեմ, որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­տու­թիւն­նե­րը բա­ցատ­րեն, թէ ին­չո՞ւ փ­րո­թո­քոլ­նե­րը չե­ղեալ յայ­տա­րա­րե­ցին։ Ա­տի­կա 9 տա­րո­ւան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հե­տե­ւանք էր, ար­դեօք ուր սխալ կար, ար­դեօք ի­րենք տո­ւեալ­ներ ու­նի՞ն: Ե­րա­նի բա­ցատ­րու­թիւն տա­յին ժո­ղո­վուր­դին։ Կար­ծես միայն Թուր­քիոյ կը պատ­կա­ներ ա­տի­կա, բայց՝ ոչ։ Ա­նոնք 9 տա­րի այդ փրո­թո­քոլ­նե­րու մէջ մնա­ցին, ատ­կէ ա­ռաջ ալ քա­նի տա­րի բա­նակ­ցած էիք, գո­նէ բա­ցատ­րու­թիւն մը տա­յին։

Ես կը խոր­հիմ, որ մենք հոն շատ դա­սեր ու­նինք սոր­վե­լու, որ դեռ չենք գի­տեր։ Իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը վա­րո­ւե­ցան այն­պէս մը, որ ի­րենք պա­տաս­խա­նա­տու չեն։ Բայց ի­րենք են պա­տաս­խա­նա­տու են։

Կը կար­ծեմ ա­սի­կա շատ կա­րե­ւոր է․ ի­րենց փա­փա­քը, ի­րենց նա­ւար­կու­մը, որ Ար­ցա­խը ան­ջա­տեն հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րէն, ձա­խո­ղե­ցաւ։ Ե­կէք մտա­ծենք յե­տա­գա­յին ինչ­պէս պի­տի ը­նենք եւ նա­յինք մեր սխալ­նե­րը ու ա­տոնց­մէ սոր­վինք։

 

ԿՍԱզ­գա­յին Ժո­ղո­վին մէջ ալ ո­րե­ւէ քնար­կում չե­ղաւ կար­ծեմ։

Վ․Չ -Ե­կէք հասկ­նանք մենք ու­նինք քա­ղա­քա­կան կա­ռոյց­ներ, ունինք թէ չու­նինք  քա­ղա­քա­կան միտք ունինք  թէ ոչ։ Այն տպա­ւո­րու­թիւ­նը կը ձգէ, թէ չու­նինք։ Կան միայն իշ­խա­նու­թիւն­ներ, ո­րոնք շատ հան­գիստ կը զգան ի­րենց դիր­քով եւ ո­րե­ւէ բա­ցատ­րու­թեան պար­տա­կա­նու­թիւն չու­նին։

Ու­րեմն այդ փոր­ձը, որ այս եր­կու թղթած­րար­նե­րը ի­րար­մէ բաժ­նե­լու, չե­ղաւ։ 25 տա­րիէ չէ ե­ղած,  ընդ­հա­կա­ռա­կը՝ ա­ւե­լի կը խո­րա­նայ Ղա­րա­բա­ղի հար­ցի, հայ-թրքա­կան, ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ իր հե­տե­ւանք­նե­րու կշի­ռը։ Այս եր­կու­քը չկ­ր­ցանք ի­րար­մէ բաժ­նել։ Ե­թէ այն­տեղ մենք ա­ւե­լի ճկու­նու­թիւն ցոյց տա­յինք, հասկ­նա­յինք, որ հա­կա­ռակ որ այս փրո­թո­քոլ­նե­րուն նպա­տա­կը այս եր­կու հար­ցե­րը բաժ­նելն էր, բայց չյա­ջո­ղե­ցաւ։ Էր­տո­ղան միշտ կ­՛ը­սէր, որ փրո­թո­քոլ­նե­րէն դուրս ի­րենք Ազր­պէյ­ճա­նի հետ կա­պո­ւած են։ Ա­ռա­ջին օ­րէն այդ­պէս յայ­տա­րա­րեց, յա­ջորդ շա­բաթ Պա­քու գնաց, նո­րէն շատ կո­պիտ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ու­նե­ցաւ։

 

ԿՍՀայ­կա­կան կող­մէ խա­բո­ւա՞ծ­ էր։

Վ․Չ – Քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ խա­բո­ւիլ չկայ․ նա­ւար­կում­ներ են: Ազր­պէյ­ճան­ցի­նե­րուն բան մը տա­յիր, այժ ժա­մա­նակ Մետ­վե­տե­ւի միջ­նոր­դու­թիւ­նը կար։ Կը խոր­հիմ, կա­րե­լի էր ա­ւե­լի ճկու­նու­թիւն ցոյց տալ, բայց այդ ճկու­նու­թիւ­նը ցոյց  չտո­ւին։ Հայ­կա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն կայ այդ բո­լոր ձա­խո­ղու­թիւն­նե­րուն մէջ։ Իսկ այդ բո­լո­րը Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան տա­սը տա­րին են, փոքր բան չէ։ Տա­սը տա­րի շրջա­փա­կու­մը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ, տա­սը տա­րի Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թիւ­նը թե­րի զար­գա­ցաւ, տա­սը տա­րի թրքա­կան, ազր­պէյ­ճա­նա­կան պատ­մա­կան դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի դէմ՝ մնաց։ Այ­սինքն՝ հսկա­յա­կան բան կորսն­ցու­ցած ենք։

 

ԿՍՀա­ւա­նա­բար ո­րով­հե­տեւ նաեւ Սփիւռ­քի ըն­դի­մու­թիւ­նը կար։

Վ․Չ –Չէ, փրո­թո­քո­լի բնա­գիր­նե­րը ար­դէն գրո­ւած էին, յե­տոյ յայ­տա­րա­րե­ցին, յե­տոյ սփիւռ­քը ոտ­քի ե­լաւ, յե­տոյ Սերժ Սարգ­սեա­նը սփիւռք գնաց, փոր­ձեց հան­դար­տեց­նել։ Բայց բան մը չփո­խեց։ Ընդ­հա­կա­ռա­կը, ե­թէ ի­րենք քիչ մը հմտու­թիւն ու­նե­նա­յին, այդ բո­լո­րը որ­պէս զէնք գոր­ծա­ծէին, որ մեր սփիւռ­քը ազ­գայ­նա­կան է, դաշ­նակ­ցու­թիւնը կայ, ճնշում կայ ե­ւայլն։ Կրնա­յին սփիւռ­քի ընդվ­զու­մը օգ­տա­գոր­ծել, որ այդ ալ չե­ղաւ։

Ի­րենք փակ դռնե­րու ե­տեւ բա­նակ­ցած էին, ա­ռանց ոե­ւէ մէ­կու մը կար­ծի­քը առ­նե­լու։ Քա­նի որ ա­նոնց կա­պը ժո­ղո­վուր­դին հետ,  թէ՛ Հա­յաս­տա­նի եւ թէ՛ սփիւռ­քի մէջ, գո­յու­թիւն չու­նէր։