day : 06/04/2018 11 results

Armenian Turks and other Roots Stories

Armenian boys who were orphaned due to the Armenian Genocide were conscripted into the Turkish army by Kazim Karabekir to fight against Armenia during the Turkish-Armenian War of 1920. This photograph was taken during the American Military Mission to Armenia (1919) led by General James G. Harbord (Photo: U.S. Library of Congress/Public Domain) By ...

An Armenian Island on the Bosphorus

The small island on the Bosphorus strait off Kuruçeşme neighborhood in Istanbul, Turkey, which is today known as Galatasaray Island By Raffi Bedrosyan  What makes Istanbul beautiful is the Bosphorus dividing the City between Europe and Asia, and what makes Bosphorus beautiful is a series of architecturally magnificent palaces, ...

Swimming with the Sharks

By: Talyn Terzian-Gilmour Every now and then, life seems to take on a sort of significance; the universe delivers.  It’s not always a good thing or a positive thing, rather, we take a step that is neither backward, nor sideways, but most definitely forward and toward something that we’ve never seen before but that seems to be the ...

Soul

Written by: Rupen Sevag Translated by:Varak Babian   Amongst the infinite green of the fields, lushness parted briefly and a sickly leaf said hello. Oh, how divine spring is; Its gentle winds rocking a warm cradle. The endearing grass of plains ajar, the flowers with boundless colour, In unison they smile; intoxicated by the ...

Տատիկի Խոհանոց․ ՇԱՂԳԱՄՈՎ ՃԱՇ

Սոնիա Թաշճեան Դե­ռեւս, 10րդ ­դա­րու հայ պատ­մա­գիր Թով­մա Արծ­րու­նին այս­պէս կը նկա­րագ­րէ սա­սուն­ցի­նե­րու կեան­քը.  ՙԱյս­տեղ քիչ խօս­քով կը բա­ցա­յայ­տեմ լերան բնա­կիչ­նե­րի ...

ARS Roubina Chapter’s 9th Annual International Women’s Day Event Celebration

Dr. Maral Ouzounian By: Raffaella Keshishian ARS Roubina Chapter celebrated International Women’s Day on March 4, at the Westin Prince Hotel in Toronto with 410 women and men in attendance. There was a pre-luncheon reception with finger foods and refreshments. While socializing, there was a beautiful photo booth designed by Paper ...

Գանատահայ Մտաւորական Սարգիս Համպոյեանի Յիշատակին

Մա­րալ Համ­պո­յեան 21 Յու­նո­ւար 2018ին, երկ­րա­յին կեան­քը լքեց իմ թան­կա­գին հօ­րեղ­բայրս՝ Սար­գիս Համ­պո­յեա­նը: Կեան­քէն հե­ռա­ցաւ օ­րի­նա­կե­լի հայ­րը, մեծ ու­սու­ցի­չը, գրա­դա­րա...

Բանաստեղծ Զարեհ Խրախունի Յիշատակուեցաւ Թորոնթոյի Մէջ

Լենա Տէր Պետրոսեան Յա­րու­թիւն Դեր­ձա­կեան Հա­մազ­գա­յին ՙԳլա­ձոր՚ Մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­սէր­նե­րու խմբա­կի հա­ւաք­նե­րու շար­քին ծի­րէն ներս, 25 Փետ­րո­ւար յետ­մի­ջօ­րէին Հայ Կեդ­րո­նի ...

Գիծի եւ Գոյնի Վարպետ Խուպեսէրեանի Ցուցահանդէս՝ Համազգայինի Գրադարանին Մէջ

Սարիկ Պապեան եւ տէր եւ տիկ․ Խուպեսերեաններ ցուցահանդէսի բացման ատեն։ Սարիկ Պապեան Երբ Յունուար ու Փետրուար ամիսներուն “մնաք բարով” ըսինք` յուսալով կրկին ժամադրուիլ, ու ահա հազիւ անոնց ...

Հարցազրոյց Վիգէն Չըթըրեանի հետ

Հայկ. Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն. «Մտա­ւո­րա­կան գետ­նի վրայ պէտք մեր գոր­ծը շա­րու­նա­կենք« ահ­ռե­լի մեծ գործ ու­նինք» Թրքա­հա­յու­թիւն. «Հայ­կա­կան հար­ցը կա­րե­ւոր լծակ է Թուր­քիոյ յա­ռաջ­դ...