Տատիկի Խոհանոց․ Ընկոյզ


Ընկոյզով պատրաստուած ճաշատեսակներ

Սո­նիա Թաշ­ճեան


Հի­նէն ի վեր, ա­ւան­դա­կան խո­հա­նո­ցի ճա­շե­րուն ՙհամ ու հոտ՚ եւ սննդա­ռա­րու­թիւն տո­ւող իւ­ղին կը փո­խա­րի­նեն տար­բեր տե­սա­կի ձէ­թե­րը (ձի­թաիւղ, ա­րե­ւա­ծա­ղի­կի ձէթ, կո­րե­կի ձէթ, քուն­ջի­թի ձէթ կամ թա­հին, ե­ւայլն), հուն­տե­րը կամ սեր­մե­րը (քուն­ջութ, կա­նեփ, ա­րե­ւա­ծա­ղի­կի կուտ, դդմա­կուտ, ե­ւայլն), ըն­կու­զե­ղէ­նը (ըն­կոյզ, պիս­տակ, ծի­րա­նա­կուտ, կա­ղին, նուշ, ե­ւայլն):

Որ­պէս հա­րուստ իւ­ղա­տու բնամ­թերք ըն­կոյզն իր իւ­րա­հա­տուկ տեղն ու­նի մեր ա­ռօ­րեա­յին մէջ. հա­յե­րէ­նի բա­ռա­պա­շա­րին մէջ ըն­կոյզ բա­ռի տար­բեր ա­նո­ւա­նում­ներն ու ար­տա­յայտ­ման նրբե­րանգ­նե­րը են­թադ­րել կու տան, որ դե­ռեւս վա­ղըն­ջա­կան ժա­մա­նակ­նե­րէն ըն­կոյ­զը տա­րա­ծո­ւած մթերք է մեր կեն­ցա­ղին` բժշկու­թեան ու սնուն­դին մէջ. ի դէպ, ան կ­՛օգ­տա­գոր­ծո­ւի ե՛ւ ­կա­նաչ վի­ճա­կով ե՛ւ ­միջ­նա­պա­տե­րը ե՛ւ­ ինք­նին ըն­կոյ­զը:

Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեա­նի ստու­գա­բա­նու­թեամբ, շատ հա­ւա­նա­բար բա­ռը ե­կած է հին խալ­դիա­կան լե­զո­ւէն եւ տա­րա­ծո­ւած այլ ազ­գե­րու մօտ: Ըն­կոյզ, բար­բա­ռա­յին հնչի­նա­փո­խո­ւած իր տար­բե­րակ­նե­րով, կամ ճղո­պուր, գուզ, պո­պոկ: Նաեւ բո­բոլ (խո­շոր), կա­կալ (պա­տեա­նի հետ միա­սին), կա­ղաղ (կա­նաչ թա­ղան­թով), կրկիտ կամ քցիփ (մի­ջու­կը դժո­ւար ել­լող), փուրխ (դիւ­րա­բեկ կե­ղե­ւով), չու­նուզ (մէ­ջը փուճ), փա­ռակ կամ տա­պակ (կէս ըն­կոյզ), պճեղ (մի­ջու­կի քա­ռոր­դը), ձնձում (ամ­բող­ջա­կան մի­ջուկ), քիստ (միջ­նա­պա­տը), մաշկ (մի­ջու­կի թա­ղան­թը), խե­ճեպ (կե­ղե­ւը), ըն­կուզ­մէջ (մի­ջու­կը), ար­դար ըն­կոյզ (երբ թարմ է), կթուն (թար­մի մի­ջու­կը), ե­ւայլն: Ըն­կոյ­զի նմա­նո­ղու­թեամբ հնդկըն­կոյզ (coconut) եւ մշկըն­կոյզ (nutmeg) բա­ռերն են ստեղ­ծո­ւած եւ ներ­մու­ծո­ւած եր­կու մթերք­նե­րուն հա­մար:

Ըն­կոյ­զի առ­կա­յու­թիւ­նը մեր ու­տեստ­նե­րուն մէջ այ­լա­զան է: Մար­դիկ ան­տառ­նե­րէն ու լեռ­նե­րէն հա­ւա­քե­լով ըն­կոյ­զը` մա­ռա­նին մէջ ամ­բա­րած են ամ­բողջ տա­րո­ւայ օգ­տա­գործ­ման հա­մար: Ա­ռօ­րեա­կան եւ պահ­քա­յին ու­տես­տին մէջ այն օգ­տա­գոր­ծո­ւած է որ­պէս իւ­ղայ­նու­թիւն տո­ւող մթերք. տօ­նա­կան օ­րե­րու ճա­շե­րուն ու քաղց­րե­ղէ­նին մէջ ըն­կոյ­զի ա­ռա­տու­թիւ­նը տան բերք ու բա­րի­քի մա­սին կը վկա­յէ, այդ ա­ռի­թով ալ կա­նայք ա­ռա­տօ­րէն լեց­նե­լով ըն­կոյ­զը, կը քմծի­ծա­ղին, ը­սե­լով՝ “հա­րուս­տի (նման) ըլ­լայ”…: Պա­տա­հա­կան չէ, որ Ա­մա­նո­րի սե­ղա­նին չի­րե­րու կեղ­քին նաեւ ըն­կու­զե­ղէն կը հիւ­րա­սի­րո­ւի եւ ու­տեստ­նե­րը յա­գե­ցած են ըն­կոյ­զով. նոյ­նիսկ կար հա­ցա­տե­սակ մը` ըն­կոյ­զի հաց, զոր թխած են Սուրբ Ծննդեան տօ­նի նա­խօ­րէին, խմո­րի ե­րե­սին ըն­կոյզ ցա­նե­լով:

Բազ­մա­թիւ ու այ­լա­զան են ըն­կոյ­զով պատ­րաս­տո­ւող ու­տեստ­նե­րը. ա­հա քա­նի մը հա­տը:

Լո­բա­խա­շու. Հա­տիկ լու­բիան խա­շել, տրո­րել, խառ­նել ման­րած ըն­կոյզ, սխտոր, կա­նա­չի եւ հա­մե­մունք, ե­ռաց­նել եւ մա­տու­ցել լա­ւա­շով:

 

 

 

Ըն­կոյ­զի հաց / Ակն. Թարմ հա­ցը թաթ­խել ման­րո­ւած ըն­կոյ­զին մէջ, տաքց­նել, ա­պա վրան մեղր ծո­րեց­նե­լով մա­տու­ցել:

 

 

 

Մեղ­րով պէօ­րէկ / Զէյ­թուն. Ման­րած ըն­կոյզն ու մեղ­րը խառ­նել, քսել կտրտած լա­ւա­շի վրայ, ո­լո­րել եւ տապ­կել իւ­ղին մէջ:

 

 

 

Քա­լա­ճոշ / Ակն. Մա­ծու­նը զար­նել ա­լիւ­րով եւ հաւ­կի­թով, ա­պա ե­ռաց­նել: Վրան լեց­նել սո­խա­րած, ման­րո­ւած ըն­կոյզ ու փո­շի ա­նա­նուխ: Մա­տու­ցել չոր հա­ցով կամ լա­ւա­շով:

 

 

 

Ա­ւե­լու­կով ա­պուր / Սա­սուն. Ա­ւե­լու­կը (կամ այլ բան­ջար) խա­շել, ջրքա­մել: Խա­շել ոս­պը, խառ­նել ա­ւե­լու­կը, ա­ղա­ցած ըն­կոյզ, սխտոր եւ հա­մե­մունք:

 

 

 

Ըն­կոյ­զով բազր­կա­նի / Մու­սա­լեռ. Ա­ղալ ըն­կոյ­զը, խառ­նել ման­րած սոխ ու սխտոր, հա­մե­մունք. մա­տու­ցել վրան ձէթ լեց­նե­լով, որ­պէս թաթ­խան:

 

 

 

Թո­փիկ. Մի­ջին­քին յա­տուկ կո­լո­լակ. Պա­տեան խմո­րի հա­մար` թրջած սի­սե­ռը ա­ղալ, շա­ղել 1 – 2 խա­շած գետ­նախն­ձո­րով. մի­ջու­կի հա­մար` ման­րած սոխ, չա­միչ, ըն­կոյզ, հա­մե­մունք: Խմո­րի գնդի­կը տա­րա­ծել լա­թի վրայ, լցո­նել մի­ջու­կով, փա­կել, լա­թը կա­պել ծրա­րի նման եւ խա­շել ա­ղա­ջու­րի մէջ:

 

 

Խար­փու­խաշ / Տիգ­րա­նա­կերտ. Ա­ղա­ցած ըն­կոյ­զը խառ­նել ե­ռա­ցող ա­ղա­ջու­րին, ա­ւելց­նել սխտոր ու հա­մե­մունք, մա­տու­ցել չոր լա­ւա­շով:

 

 

 

Ծնե­բեկ / Ար­ցախ. Խա­շել ու ջրքա­մել ծնե­բե­կը եւ մա­տու­ցել ըն­կոյ­զի թա­ցա­նով (ա­ղա­ցած ըն­կոյզ, սխտոր, սոխ, հա­մե­մունք, քա­ցախ, ե­ռա­ցած ջուր):

 

 

 

Ըն­կոյ­զի ա­նուշ. Կա­նաչ փոք­րիկ ըն­կոյզ­նե­րը կե­ղո­ւե­լէ յե­տոյ քա­նի մը օր ջու­րի մէջ ձգել, ա­նընդ­հատ ջու­րը փո­խե­լով: Ա­պա ծակծ­կել, ե­փել շա­քա­րա­ջու­րին մէջ:

 

 

 

Սմբու­կի ա­նուշ. Մանր սմբուկ­նե­րը փո­րել, քա­նի մը ժամ կրա­ջու­րի մէջ պա­հել, լո­ւալ եւ ե­փել շա­քա­րա­ջու­րի մէջ: Մա­տու­ցել ըն­կոյզ լեց­նե­լով մէ­ջը:

 

 

 

Ակ­ռա­հա­տիկ. Ման­կան ա­ռա­ջին ակ­ռա­յի ա­ռի­թով պատ­րաս­տո­ւող ծի­սա­կան ու­տեստ. Խա­շել ծե­ծած ցո­րե­նը, ջրքա­մել, վրան ցա­նել շա­քար, փո­շի ա­նի­սոն կամ կա­սիա, զար­դա­րել ըն­կու­զե­ղէ­նով ու չա­մի­չով:

 

 

 

Ըն­կոյ­զով տոլ­մա. Ա­ռօ­րեա­կան օ­րե­րու ոչ-մսա­յին տոլ­մա: Մի­ջու­կի բա­ղադ­րիչ­ներն ենª բրինձ, ըն­կոյզ, սոխ, սխտոր, կա­նա­չի, լո­լիկ, պղպեղ, հա­մե­մունք, ձէթ, նռան մա­ծուկ:

 

 

 

Փախ­լա­ւա / ծալ­ծուլ / թեր­թե­րուկ. Ա­մե­նա­յար­գի քաղց­րե­ղէ­նը հայ­կա­կան խո­հա­նո­ցի. Բա­րակ բա­ցո­ւած խմո­րի շեր­տե­րու վրայ քսել հա­լած կա­րագ, ցա­նել ըն­կոյզ. թխե­լէն յե­տոյ վրան լեց­նել մեղ­րա­ջուր:

 

 

 

Գա­թա. խմո­րի հա­մար` մա­ծուն, իւղ, ա­լիւր, baking powder, աղ: Իսկ մի­ջու­կի հա­մար` ըն­կոյզ, չա­միչ, չի­րեր:

 

 

 

Շա­րոց. Թե­լի վրայ շա­րո­ւած  ըն­կոյ­զը քա­նի մը ան­գամ թաթ­խել ա­լիւ­րով ու ռու­պով ե­փո­ւած քաղցր թանձ­րու­կի մէջ:

 

 

 

 

Սմբու­կի աղ­ցան / Վան.   Չոր սմբու­կը խա­շել, ջրքա­մել, ա­պա տապ­կել սո­խա­ռա­ծի հետ․ հա­մե­մել, խառ­նել ըն­կոյզ եւ կա­նա­չի:

 

 

 

 

Ղա­փա­մա.  Տօ­նա­ծի­սա­կան ու­տեստ. Դդու­մի մէջ լցնել կի­սա­խաշ բրինձ, չի­րեր, ըն­կու­զե­ղէն եւ ե­փել փու­ռին մէջ:

 

 

 

Փեր­փեր ըն­կոյ­զով / Ա­րաբ­կիր.   Կի­սա­խաշ փրփրե­մը ջրքա­մել, խառ­նել ըն­կոյզ, սոխ, սխտոր, հա­մե­մունք:

 

 

 

– Զար­տա. Պահ­քի կաթ­նա­պուր. խա­շել բրին­ձը ա­ռատ ջու­րով, խառ­նել ման­րած ըն­կոյզ, չա­միչ, կա­սիա: