Տատիկի Խոհանոց․ ՍՄԲՈՒԿ – ԲԱԴՐԻՋԱՆ


Կարկանդակ Սմբուկ — Պանիրով

Սոնիա Թաշճեան


Գրա­կան հա­յե­րէ­նի մէջ ՙսմբուկ՚, իսկ բար­բա­ռա­յին` պա­տըն­ճան, բադ­րի­ջան (Թիֆ­լիս), բանդն­ջօն, վատր­ճան, վար­ճան, բա­դըմ­ճան, փաթ­լի­ճան (Պո­լիս), բա­դում­ջան (Ար­ցախ), պօ­րըն­ջան (Ե­րե­ւան), պա­տի­ճան (Մուշ) ե­ւայլն․․․ Նոյ­նիսկ տա­րա­ծո­ւած է ՙսեւ պօ­րըն­ջան՚ ա­նու­նը որ­պէս սմբուկ, իսկ ՙկար­միր պօ­րըն­ջան՚՝ որ­պէս լո­լիկ, հա­ւա­նա­բար՝ պօ­մի­դոր (լո­լիկ) եւ պատ­րի­ջան (սմբուկ) բա­ռե­րու խառ­նուր­դով ստեղ­ծո­ւած։

Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեա­նի են­թադր­մամբ սմբուկ բա­ռը ե­կած է հին ա­րա­բե­րէ­նի ՙա­նաբ = բա­զին­ջան՚ բա­ռի ձե­ւա­փո­խու­մէն, փո­խան­ցո­ւած է իբ­րեւ ՙամ­բուկ՚, յե­տոյ դար­ձած ՙսմբուկ՚։ Բան­ջա­րե­ղէ­նի հայ­րե­նի­քը հա­ւա­նա­բար Չի­նաս­տանն է, այն­տե­ղէն տա­րա­ծո­ւած է Հնդկաս­տան, ուր­կէ ան­ցած է Պարս­կաս­տան, յե­տոյ պար­սիկ­նե­րէն փո­խան­ցո­ւած ա­րաբ­նե­րուն․ ա­րա­բա­կան տի­րա­պե­տու­թեան ժա­մա­նակ, ի թիւս այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու, սմբու­կի մշա­կոյ­թը մտած է հայ­կա­կան խո­հա­նոց։ Այս փաս­տը ա­ւե­լի կը հիմ­նա­ւո­րո­ւի 7-րդ  դա­րու բժշկա­պետ Մխի­թար Հե­րա­ցիի յի­շա­տա­կու­մով ՙպատն­ճան՚ ձե­ւով։ Ու­րեմն դե­ռեւս այդ դա­րե­րէն մեր երկ­րին մէջ ե­ղած է սմբու­կի մշա­կոյ­թը եւ գոր­ծա­ծու­թիւ­նը։

Հե­տաքրք­րա­կան է հա­մա­ռօտ յի­շա­տա­կել նաեւ բա­ռի ձե­ւա­փո­խու­մը օ­տար լե­զու­նե­րուն մէջ․ սանսկ­րի­տե­րէն vatin – gana բա­ռը ա­րա­բե­րէն դար­ձած է badinjan․­ ա­պա բա­ռը սպա­նե­րէ­նի մէջ վե­րա­ծո­ւած է al-badinjan, յե­տա­գա­յին կար­դա­ցո­ւած է  alberginia, ուր­կէ ձե­ւա­փո­խո­ւե­լով յա­ռա­ջա­ցած է այ­սօ­րո­ւայ անգ­լե­րէ­նի (եւ եւ­րո­պա­կան շատ լե­զու­նե­րու մէջ) aubergine հաս­կա­ցու­թիւ­նը։ Իսկ eggplant հո­մա­նի­շը ա­ռա­ջա­ցած է  ճեր­մակ կլո­րա­ւուն սմբու­կի տես­քէն։

Հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան խո­հա­նո­ցին մէջ սմբու­կը շատ տա­րա­ծո­ւած բնամ­թերք մըն է․ կ­՛օգ­տա­գոր­ծո­ւի տար­բեր ճա­շե­րուն մէջ, նաեւ թթու կը դրո­ւի, նոյ­նիսկ ա­նուշ կը պատ­րաս­տո­ւի․ մեծ մայրս մանր սմբուկ­նե­րու մի­ջու­կը փո­րե­լով կի­րի մէջ կը դնէր, ա­պա կ­՛ե­փէր հա­մե­մուն­քով շա­քա­րա­ջու­րի մէջ․ մա­տու­ցե­լիս մէ­ջը ըն­կոյզ կը տե­ղադ­րէր։ Սմբու­կը կ­՛ե­փեն տար­բեր ե­ղա­նակ­նե­րով ․ ­շո­գե­խա­շած, տապ­կո­ւած, խո­րո­ված։ Մին­չեւ այ­սօր դեռ կը շա­րու­նա­կո­ւի սմբու­կի պա­հա­ծո­յա­ցու­մը․ ժա­մա­նա­կա­կից պայ­ման­նե­րով սառ­ցախ­ցիկ կը դրո­ւի․ բայց նաեւ ա­ւան­դա­կան ե­ղա­նա­կով կը չոր­ցո­ւի․ յա­ճախ կե­ղո­ւե­լով եւ կի­սե­լով թե­լէն կ­՛անց­նեն ու կը կա­խեն․ ո­մանք խո­րա­նար­դիկ­նե­րով կը կտրտեն, վրան աղ ցա­նե­լով կը չորց­նեն․ յայտ­նի է ա­րաբ­կիր­ցի­նե­րուն յա­տուկ տար­բե­րա­կը՝ պո­չով չորց­նե­լու, ի­րենց նշա­նա­ւոր ՙպո­չով ա­պու­րի՚ հա­մար․ շատ տա­րա­ծո­ւած է մի­ջու­կը փո­րե­լով չոր­ցո­ւած տար­բե­րա­կը՝ տոլ­մա­յի հա­մար։ Թու­փե­րուն վրայ մնա­ցած մանր սմբուկ­նե­րը կը դրո­ւի խա­ռը թթո­ւին մէջ․ կայ նաեւ մեծ սմբու­կի փո­րին մէջ լցո­նած թթո­ւի տար­բե­րա­կը։

Բազ­մա­թիւ են սմբու­կով պատ­րաս­տո­ւած ա­ւան­դա­կան ճա­շա­տե­սակ­նե­րը ամ­բողջ պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քին․ կա­րե­լի է թո­ւար­կել յի­շար­ժան ու իւ­րա­յա­տուկ ճա­շե­րը։ Այս­պէս օ­րի­նակ՝ Մա­րա­շի ա­ղա­մաղ աղ­ցա­նը, չոր­ցո­ւած սմբու­կով․ Վա­նե­ցիք ա­մա­նո­րի սե­ղա­նին ու­նին չոր սմբու­կով ու ըն­կոյ­զով յայտ­նի աղ­ցան մը։ Ա­մա­սիա­յի խո­հա­նո­ցին մէջ կայ սմբու­կով չխրթմա ա­նու­նով կոր­կո­տով փիլաւը։ Մա­լա­թիա­յին է յա­տուկ սմբու­կով կլոր­չի­կը․ իսկ Մու­սա­լեռ – ­Քե­սա­պին՝ սմբու­կով ման­ճի­կը եւ փը­լը­տուծ տոլ­ման։ Ի հար­կէ, բո­լոր շրջան­նե­րուն յա­տուկ է սմբու­կով ա­ւան­դա­կան տոլ­ման․ ե՛ւ մսա­յին ե՛ւ պահ­քա­յին։ Ուր­ֆա­ցի­նե­րու նշա­նա­ւոր խո­րո­վա­ծը կը պատ­րաս­տո­ւի սմբու­կով․ Այն­թապ­ցի­նե­րու կաթ­սա­յի խո­րո­վա­ծը նմա­նա­տիպ է, միայն թէ ա­ղա­ցած մի­սին քիչ մը բրինձ կը խառ­նո­ւի եւ կաթ­սա­յի մէջ շա­րե­լով կ­՛ե­փեն։ Չու­լա­ման միայն խո­րո­ված սմբու­կով աղ­ցան է․ սա­կայն կայ նաեւ շատ տա­րա­ծո­ւած տար­բե­րա­կը՝ խո­րո­ված սմբուկ, պղպեղ, լո­լիկ, թարմ սո­խի ու կա­նա­չի­նե­րու հետ միա­սին։ Խար­բերդ­ցի­ներն ու­նին այլ տար­բե­րակ մը՝ ՙթա­գա­ւո­րին հաւ­նա­ծը՚, ուր խո­րո­ված սմբու­կը կը մա­տու­ցեն վրան թել -թել ե­ղած տհալ – ղա­վուր­մա­յի հետ։ Շատ տա­րա­ծո­ւած ճա­շա­տե­սակ­ներ են՝ մի­սով լցո­նած տա­պա­կած սմբու­կը՝ վրան լո­լիկ դրո­ւած եւ ե­փո­ւած փու­ռին մէջ, նաեւ սմբու­կի տա­պա­կան, ո­րու ա­ւե­լի ա­ռող­ջա­րար տար­բե­րա­կին մէջ բան­ջա­րե­ղէ­նը (սմբուկ, լո­լիկ, պղպեղ, սոխ, սխտոր) շերտ առ շերտ դա­սա­ւո­րել կաթ­սա­յին մէջ, հա­մե­մել ու կտոր մը կա­րագ կամ քիչ մը ձէթ դնե­լով՝ շո­գե­խա­շել մար­մանդ կրա­կով։ Տա­տիկս ոս­պով բրդու­ճին կող­քին կը մա­տու­ցէր մանր սմբուկ­նե­րով թթո­ւաշ մը, նա­խորդ օ­րո­ւը­նէ պատ­րաս­տո­ւած։ Ի տար­բե­րու­թիւն դրա­ցի եր­կիր­նե­րու տար­բե­րակ­նե­րուն, սմբու­կով մու­սաք­քա­յի հայ­կա­կան տար­բե­րա­կին մէջ կի­սա­տապ­կո­ւած սմբուկն ու գետ­նախն­ձո­րը կը շա­րո­ւի փու­ռի ափ­սէին մէջ, ա­ռանք­նե­րը լո­լիկ, պղպեղ եւ սոխ-սխտոր շա­րե­լով կ­՛ե­փեն փու­ռին մէջ։

Մար­թա հօ­րա­քոյրս Պէյ­րութ ապ­րած տա­րի­նե­րուն սոր­ված էր սմբու­կով իւ­րա­յա­տուկ ճա­շա­տե­սակ մը, ո­րը յա­ճախ կը պատ­րաս­տէր․ կը կար­ծէի, որ անիկա յու­նա­կան կամ ի­տա­լա­կան մշա­կոյթ է։ Սա­կայն վեր­ջերս այլ բան յայտ­նա­բե­րե­ցի․ ՙՏա­տի­կի Խո­հա­նոց՚ ֆպ­-եան է­ջին մէջ հայ­րե­նի մտա­ւո­րա­կան Ար­ծո­ւի Բախ­չի­նեա­նը, իր սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, շատ հե­տաքրք­րա­կան եւ հա­զո­ւա­գիւտ պա­տա­ռիկ մը յղած էր ՙՀա­յաս­տա­նի Աշ­խա­տա­ւո­րու­հի՚ ամ­սա­թեր­թէն, ուր­կէ պար­զե­ցի, որ  Հա­յաս­տա­նի Մա­տե­նա­դա­րա­նի պա­հոց­նե­րուն հա­րուստ ար­խի­ւին մէջ կը պահ­պա­նո­ւի 19-րդ ­դա­րու հե­ղի­նակ Յով­հան­նէս Ա­մի­րա­յեան – Մա­մի­կո­նեա­նի ձե­ռա­գիր աշ­խա­տու­թիւ­նը, ուր հե­ղի­նա­կը հա­ւա­քած է ա­ւան­դա­կան խո­հա­նո­ցի բազ­մա­թիւ  բա­ղադ­րա­տոմ­սեր։ Ի թիւս այլ ճա­շա­տե­սակ­նե­րու, կար­դա­ցի, որ վե­րո­յի­շեալ բա­ղադ­րա­տոմ­սը կը կո­չո­ւի ՙԲադ­րի­ջա­նով կար­կան­դակ՚ եւ հայ­կա­կան ծա­գում ու­նի։ Ի դէպ, հին հա­յե­րէ­նի մէջ ՙկար­կան­դակ՚ բա­ռը գոր­ծա­ծո­ւած է ՙխմո­րե­ղէն՚ ի­մաս­տով․ այժմ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի մէջ քաղցր խմո­րե­ղէ­նի ի­մաստն է ստա­ցած։

ՍՄԲՈՒ­ԿՈՎ Եւ ՊԱ­ՆԻ­ՐՈՎ ԿԱՐ­ԿԱՆ­ԴԱԿ

Բա­ղադ­րու­թիւ­նը

1․5 քի­լօկ­րամ սմբուկ

Ձէթ՝ տապ­կո­ցի հա­մար

0․5 քի­լօկ­րամ ճեր­մակ ա­ղի պա­նիր

2 հաւ­կիթ

կէս փունջ ա­զատ­քեղ

կար­միր եւ սեւ պղպեղ, պա­հար

փո­շի չո­րա­հաց/ բո­կեղ/bread crumbs

 

Պատ­րաս­տու­թիւ­նը

– Սմբուկ­նե­րը շեր­տել 1 սմ ­հաս­տու­թեամբ, տապ­կե­լով թե­թե­ւա­կի կարմ­րաց­նել, շա­րել թղթէ ան­ձե­ռո­ցի­կի վրայ, որ­պէս­զի յա­ւե­լեալ ձէ­թը քա­մո­ւի։

– Պա­նի­րը քե­րել, խառ­նել հաւ­կի­թը, ման­րո­ւած ա­զատ­քեղն ու հա­մե­մուն­քը։

– Փու­ռի ափ­սէին մէջ ցա­նել փո­շի չո­րա­հաց, վրան շա­րել տապ­կո­ւած սմբուկ, տա­րա­ծել պա­նի­րի խառ­նուր­դը, ա­պա շա­րել սմբու­կի երկ­րորդ շերտ մը, վրան նո­րէն ցա­նել փո­շի չո­րա­հաց։

– Թխել փու­ռի մէջ 10 – 15 վայր­կեան։

(Սկզբնա­կան բա­ղադ­րա­տոմ­սին մէջ, փո­խա­նակ փու­ռին մէջ ե­փե­լու, սմբու­կի ա­ռա­ջին շեր­տին մէջ կը լե­ցո­ւի մի­ջու­կը, կը ծած­կո­ւի երկ­րորդ շեր­տով մը․ նախ թաթ­խել զար­նո­ւած  հաւ­կի­թին մէջ, ա­պա փո­շի չո­րա­հա­ցին մէջ ու նո­րէն տապ­կել)։      

Ուրֆայի Խորոված

Թագաւորին Հաւնածը

Սմբուկի Թթուաշ

Սմբուկով Թթու

Սմբուկով Մուսաքքա

Սմբուկով Չխրթմա

Կաթսայի խորոված

Խորոված Սմբուկով Աղցան

Լցոնած Սմբուկ

Չուլամա

Չորցուած Սմբուկ

Չորցուած Տոլմացու

Բոստանիա

Պոչով Ապուր

Սմբուկով Տոլմա

Սմբուկով Անուշ

Աղամաղ