day : 22/07/2017 1 result

Intellectual, Photographer Kalousd Babian Passes Away

Սրտի խոր կսկիծով կը գուժենք մեր սիրելի ամուսնոյն եւ հօր ԳԱԼՈՒՍՏ ՊԱՊԵԱՆԻ մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 20 Յուլիս 2017ին, երեկոյեան ժամը 10ին: Եկեղեցական կարգը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի, 25 ...