Intellectual, Photographer Kalousd Babian Passes Away


Սրտի խոր կսկիծով կը գուժենք մեր սիրելի ամուսնոյն եւ հօր

ԳԱԼՈՒՍՏ ՊԱՊԵԱՆԻ մահը,

որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 20 Յուլիս 2017ին, երեկոյեան ժամը 10ին:

Եկեղեցական կարգը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի, 25 Յուլիս 2017ին, առաւօտեան ժամը 11ին, Սբ. Աստուածածին Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք թաղման կարգը պիտի կատարուի York գերեզմանատան 30րդ բաժնին մէջ:

Սգակիրներ՝ Պապեան ընտանիք

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband and father

KALOUST BABIAN,

who passed away on Thursday July 20, 2017, at 10 p.m. The church service will take place on Tuesday, July 25, 2017, at the St. Mary Armenian Apostolic Church of Toronto at 11 a.m. Internment will take place at York Cemetery (Section 30) following the church service.

The Babian Family