day : 10/01/2018 7 results

Դիմաւորելով 100ամեակը.- Անցեալի Ճանաչումը Ներկայի Քաղաքականութիւնն է

Յ. Պալեան Ժողովուրդ մը, որ կ’անգիտանայ իր պատմութիւնը եւ կը խորթանայ իր լեզուին, կը նմանի անղեկ նաւու մը, որ կը տարուի հոն ուր հով եւ հոսանք զինք քշեն: Պատմութիւնը սոսկ դիպուածներու գումար ...

Returning to the Roots: Stories of Hidden Armenians

Diyarbakir Armenians baptized at Etchmiadzin in Aug. 2014 (Photo: Gulisor Akkum/A. W.) By Raffi Bedrosyan (A.W)- Over the years, I have met many hidden Armenians from different regions of Turkey. Each one has a unique story that can become an article or even a book on its own. Some stories can be shared; most cannot. Some are funny; most ...

Armenians Can Travel Visa-free to a Record Number of Countries

(Panarmenian)- In the index of passports of 2018, Armenia has climbed two notches to take the 76th spot with the opportunity to visit 59 countries without a visa․ This is the best result in recent years (58 countries in 2017, 57 in 2016, and 52 in 2015). Armenia’s neighbors are located in the Passport Index as follows: Russia ...

Give a Home to a Wounded Artsakh Soldier: Over $10,000 of $15,000 Goal Raised in Crowdfunding Campaign

The Araqelyan family (Photo: Tufenkian Foundation) STEPANAKERT, Artsakh—In April 2016, the people of Artsakh suffered unprecedented post-ceasefire violence when Azerbaijan launched unprovoked assaults along its eastern border. This escalation has since been known as the “April War” or “Four-Day War.” Mher Araqelyan, a 35-year-old ...

Republic of Armenia Square Inaugurated in Uruguay

( Agencia Prensa Armenia)- A square dedicated to the Republic of Armenia was inaugurated on January 7 in Punta del Este, Uruguay, with a sculpture of an Armenian woman made by Gor Davtyan, an artist from Ijevan, who donated it as a token of appreciation for dedicating the public place in honor of Armenia. The project was developed ...

Վեր. Դոկտ. Թութիկեան Լոյս Կ՛ընծայէ Իր 40րդ Գիրքը՝ «Հարցումներ Եւ Պատասխաններ»

Գրախօսեց՝ Վեր. Դոկտ. Փիթըր Տողրամճի 2017ի վերջաւորութեան լոյս տեսաւ հանրածանօթ մտաւորական վեր. դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեանի երկլեզու գիրքը՝ «Հարցումներ Եւ Պատասխաններ» վերտառութեամբ: Ասիկա բազ...

Վերջին 5 Տարիներուն 15,000 Անձ Հրաժարած Է Հայաստանի Քաղաքացիութենէն

«Նիուզ»․- Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութենէն հրաժարածներու թիւը վերջին տարիներուն շեշտուած կերպով աճած է: Ոստիկանութեան անձնագրային եւ վիզաներու վարչութենէն լրագրող Գայիանէ Սարի...