day : 07/02/2018 16 results

ARS Toronto Roubina Chapter Creates Opportunities For The Youth

A picture of the Outstanding gala attendees at Toronto Armenian Community Centre, November 26, 2017 By: Raffaella Keshishian As high school was coming to an end, I wasn’t sure what I wanted to pursue during my post-secondary education. My teachers told me to do what I liked, what I had a passion for and what I was good at. I was unsure ...

Isabel Bayrakdarian’s Mother of Light Nominated for a Juno Award

Isabel Bayrakdarian’s Mother of Light: Armenian Hymns & Chants in Praise of Mary was nominated for a Juno Award in the Classical Album of the Year category.  The album consists of medieval Armenian spiritual hymns performed with Coro Vox Aeterna (conducted by Anna Hamre) and cellist Ani Aznavoorian. The musical arrangements belong to ...

ՀՕՄի Վարժարանի Աշակերտները “Թորոնթոհայ” Կ՛ընթերցեն

ՀՕՄի Վարժարանի 4րդ կարգի աշակերտները “Թորոնթոհայ” կ՛ընթերցեն իրենց հայերէնի ուսուցչուհիին՝ Զանի Շահինեան Մեսրոպեանի հետ։ Յարգելի ՙԹորոնթոհայ՚ Պարբերաթերթի Խմբագրութիւն Զանի Շահին...

Երգ Հայաստանի

Աշոտ Ղազարեան եւ Րաֆֆայէլ Գաբրիէլեան, "Երգ Հայաստանի" Ար­շօ Զա­քա­րեան Հա­մազ­գա­յի­նի Գլա­ձոր մաս­նա­ճիւ­ղի ՙԴէմ Դի­մակ՚ թատ­րո­նը հրա­ւի­րած էր կա­տա­կեր­գակ, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­...

Սարգիս Համպոյեանի Յիշատակին (1935-2018)

Ար­շօ Զա­քա­րեան Յու­նո­ւար 21ին մեզ­մէ ֆի­զի­քա­պէս բաժ­նո­ւե­ցաւ Պա­րոն Սար­գիս Համ­պո­յեա­նը։ Համպոյանի ծառայութիւնները թորոնթոհայ գաղութին անհամար են. ան ա­ռաջ­նոր­դած, կազ­մա...

Արփի Մերաս Հեռացաւ Մեզմէ (1936-2018)

Ար­շօ Զա­քա­րեան Ար­փի Ազ­նիւ Շամ­լեան Մե­րաս հա­սակ ա­ռած է գրա­սէր« ե­րաժշ­տա­սէր եւ Հայ լե­զո­ւին պաշտ­պան ե­ղող ըն­տա­նի­քի մը մէջ, Պո­լիս։ Հայ­րը «Մար­մա­րա» թեր­թի ար­տօ­նա­տէրն ...