day : 29/06/2018 2 results

Փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեանի Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը Թորոնթոյի Մէջ

Յունիս 26ին, Թորոնթոյի հայ համայնքը հիւրընկալեց Հայաստանի Հանրապետութեան փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեանը եւ իրեն ընկերակցող պետական պատուիրակութիւնը։ Փոխվարչապետին այցելութիւնը կը նպատակադ...

TUMO Paris Official Presentation

The official presentation of TUMO Paris took place today in the City of Lights with the participation of Paris Mayor Anne Hidalgo and TUMO CEO Marie Lou Papazian. The center will open its doors on the 25th of September at the Forum des Images in the central Parisian district of Les Halles. Paris is the first international location of the TUMO ...