day : 05/10/2019 2 results

Տատիկի Խոհանոց․Քաղցրահամ Բնամթերքներ

Սո­նիա Թաշ­ճեան Հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան խո­հա­նո­ցին ա­մէ­նէն հե­տաքրք­րա­կան իւ­րա­յա­տու­կու­թիւն­նե­րէն մէկն ալ ներ­դաշ­նակ միա­խառ­նու­թիւնն է տար­բեր հա­մե­րու` ա­ղի, քաղցր, ...

Թումանեանի Փայլն ու Փառքը

«Վերնատան» գրողները, նստած աջէն՝ Յովհաննէս Թումանեան, Ղազարոս Աղայեան, Աւետիք Իսահակեան։ Կանգնած աջէն՝ Դերենիկ Դեմիրճեան, Լեւոն Շանթ Սեդա Գանտահարեան Բանաստեղծը ծնած է 1869-ի Փետրուար 19-ին, ...