day : 27/07/2020 2 results

Թորոնթոհայ Երիտասարդ Արուեստագէտներ․ Սոփրանօ Երգչուհի Լին Անուշ Իշնար (Lynn Isnar)

Սոփրանօ երգչուհի Լին Անուշ Իշնար Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Թորոնթոյի հայ գաղութը հարուստ է երիտասարդ արուեստագէտներով, որոնք իրենց տաղանդով, արուեստով եւ անխոնջ աշխատանքով կրցած են ...

Calouste Gulbenkian Foundation Announces “Be Heard” Prize Winners

The Armenian Communities Department of the Calouste Gulbenkian Foundation launched the Be Heard prize in April 2020. This unique initiative – the first of its kind – gave Armenian speakers around the world the chance to think and express themselves on a range of critical issues facing humanity. Speakers of the Armenian language were invited to ...