day : 07/01/2021 2 results

Parts of Syunik’s Shurnukh Village Surrendered to Azerbaijan

The Shurnukh village in Armenia’s Syunik became the latest casualty of the November 9 agreement (Asbarez)- The surrender of key parts of Armenia’s Syunik Province to Azerbaijan continued Tuesday with the hand over of parts of the Shurnukh Village, with locals reporting that they came face to face with Azerbaijani soldiers as early as Sunday, ...

ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ԼՐՈՒՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ. Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի Ս. Ծննդեան Պատգամը

«Եթէ Ես աշխարհ եկած չըլլայի…» (Յհ 15.22)  Յովհաննու Աւետարանին մէջ կը կարդանք վերոյիշեալ բառերը, որոնք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի շրթներէն արտասանուած բառերն են եւ մեզ կը հրաւիրեն մտածելու, ...