day : 06/03/2021 1 result

Տիրուկին Հետ. Մեր Ցաւին Պատուաստը

Եր­կու տա­րի ա­ռաջ Գա­նա­տա հա­սանք եւ Թո­րոն­թօ հաս­տա­տո­ւե­ցանք։ Ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րը քիչ մը դժո­ւար էր նոր կեան­քի ըն­տե­լա­նալս, սա­կայն լա­ւա­տե­սու­թեամբ յաղ­թաhա­րե­ցի այդ դժո­ւ...