day : 10/04/2021 3 results

Համազգայինի Գանատայի Շրջ. Վարչութիւնը Կր Հրատարակէ Դանիէլ Վարուժանի «Հացին Երգը» Երկին Անգրելէն Թարգմանութիւնը

Համազգայինի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, որ հրատարակած է Դանիէլ Վարուժանի ՀԱՑԻՆ ԵՐԳԸ լրիւ երկին առաջին անգլերէն թարգմանութիւնը՝ SONG OF THE BREAD։ Վարուժանի նշեալ երկը անգլերէնի ...

Armenian Weightlifters Win Gold, Silver At European Championships

(Armradio)- Armenian weightlifter Samvel Gasparyan (102 kg) won the champion’s title at the European Weightlifting Championships under way in Moscow. Arsen Martirosyan won the silver medal in the same weight category. Samvel Gasparyan lifted 176 kg in the snatch and 214 kg in the clean and jerk, and was crowned European champion with a total ...

LA Mayor Eric Garcetti Calls on Biden to Recognize Armenian Genocide

Los Angeles Mayor Eric Garcetti called on President Joe Biden to recognize the Armenian Genocide. “It’s time to speak the truth. It’s time to remember the tragedies of history so that we do not repeat them. It’s time for all of us, for my friend President Biden, to leaders across LA, the United States and around the world to declare in ...