day : 24/06/2021 3 results

18th Century Armenian Church Heavily Damaged in Turkey

(Armradio, Agos)- Surp Toros Armenian Church, which was built in Kayseri in the 18th century, has been heavily damaged by treasure hunters. A 2-meter pit has been dug in a room of the Surp Toros Armenian Church in the Tavlusun District of Melikgazi district. Inscriptions have been sprayed on the walls of the church. HDP Diyarbakır ...

«Դժուարութիւններով Հանդերձ, Աւելի Ուրախ Ենք Այստեղ։ Մեր Կեանքը Չէինք Կրնար Պատկերացնել Այլ Տեղ», Կ՛ըսէ Հայրենադարձ Ռուբէն Ճանպազեան

Ռուբէն Ճանպազեան եւ Արազ Չիլոյեան Վերջին տարիներուն հայրենադարձութիւնը թափ առաւ Միջին Արեւելքի՝ Սուրիոյ, Լիբանանի պատերազմական եւ անկայուն վիճակին պատճառով։ Հայաստան հաստատուեցան մեծ ...

AGBU Toronto Sponsors First Session of AGBU Camp Nairi for the Children of Fallen and Injured Soldiers

AGBU Camp Nairi children in Hankavan village, Armenia. (AGBU, Toronto)- After many years of having children from our local Toronto community attend various youth programs locally and abroad and seeing their lifelong friendships and fond memories become core foundations of their development into young adulthood, AGBU Toronto decided to make a ...