day : 15/10/2021 1 result

«Ես Հայրենիք Եկած Չեմ Միայն Ապրելու, Ես Հայրենիք Եկած Եմ, Որովհետեւ Իմս Է». Թորոնթոհայ Հայրենադարձ Թամար Նաճարեան Իսաճանեան

Թամար Նաճարեան Իսաճանեան իր ամուսինին եւ զաւակներուն հետ Գանատահայ հայրենադարձ Թամար Նաճարեան Իսաճանեան Հայաստան տեղափոխուած է ասկէ 8.5 տարի առաջ։ Ան ոչ միայն կ’ապրի եւ կ’արարէ այստեղ, ...